પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર

અવનવા સમાચાર

અવનવા સમાચાર

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતીની કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની જાહેરાતો
જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતીની કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની જાહેરાતો
જાહેરાત ક્રમાંક DPSSC26/201617/1 જુનીયર કલાર્ક (વહીવટી/હિસાબી) વર્ગ-૩ અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ PDF
જાહેરાત ક્રમાંક DPSSC26/201617/2 તલાટી કમ મંત્રી (ગ્રામ પંચાયત મંત્રી) વર્ગ-૩ અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ. PDF
જાહેરાત ક્રમાંક DPSSC26/201617/3 મલ્‍ટી પર્પઝ હેલ્‍થ વર્કર (પુરૂષ) વર્ગ- ૩ અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ. PDF
જાહેરાત ક્રમાંક DPSSC26/201617/4 ફીમેલ હેલ્‍થ વર્કર (વર્ગ-૩) અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ. PDF
જાહેરાત ક્રમાંક DPSSC26/201617/5 ગ્રામ સેવક (વર્ગ-૩) અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ. PDF


ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી-૨૦૧૮ સ્‍ટાફની વિગતો તૈયાર કરવા બાબત
ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી-૨૦૧૮ સ્‍ટાફની વિગતો તૈયાર કરવા બાબત GIF

Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration​
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration​
11 Oct., 2017


Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration​
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration​
11 Oct., 2017