પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ આંકડા શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્લા પંચાયત કચેરી, તાપી-વ્યારા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી કે.વી.પટેલ, જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી
ફોન નં-
ફેક્સ નંબર ૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨, ૦૨૬૨૬-૨૨૦૬૮૬
મોબાઇલ નંબર૯૪૨૮૩૮૩૧૧૨

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રી કે.વી.પટેલજિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી-૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨
૦૨૬૨૬-૨૨૦૬૮૬
૯૪૨૮૩૮૩૧૧૨-