પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર

આંકડાકીય માહિતી

મુખપૃષ્ઠ આંકડાકીય માહિતી અંદાજપત્ર

અંદાજપત્ર


દેવા વિભાગ
સ્વ ભંડોળ વિભાગ
સરકારી વિભાગ

જિલ્‍લલા પંચાયત તાપી-વ્યારાનું ૨૦૧૪-૨૦૧૫ના વર્ષનું સુધારેલ તથા સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ વર્ષનું અંદાજપત્ર


અ.નં. વિગત સ્‍વભંડોળ સરકારી પ્રવૃત્તિ દેવા વીભાગ કુલ સરવાળો
તા.૧-૪-૨૦૧૩ ના રોજની ખરેખર ઉઘડતી સિલક૪૦૦૯૫૩૩૮૭૦૧૦૯૪૫૦૧૮૨૧૧૩૩૭૭૧૦૫૬૨૩૨૩૬૦
સને ૨૦૧૩-૨૦૧૪ ના વર્ષ દરમ્યાન થયેલ ખરેખર આવક૧૪૦૧૯૪૫૩૧૬૪૩૫૩૨૯૬૯૨૬૩૭૭૬૬૭૮૧૯૨૧૩૨૯૧૦૦
કુલ સરવાળો (૧ અને ર) ૧૮૦૨૮૯૮૬૨૫૧૩૬૪૨૪૧૯૪૪૫૮૯૦૦૫૫૨૯૭૭૫૬૧૪૬૦
સને ર૦૧૩-૨૦૧૪ના વર્ષ દરમ્‍યાન થયેલ ખરેખર ખર્ચ ૧૨૯૩૦૧૭૪૧૨૬૨૧૧૬૪૬૫૧૫૩૮૪૮૫૩૮૧૪૨૮૮૯૫૧૭૭
તા. ૩૧-૩-૨૦૧૪ના રોજની રોજની મુજબ બંધ થતી સિલક ૫૦૯૮૮૧૨૧૨૫૧૫૨૫૯૫૪૨૯૨૦૪૧૫૧૭૧૫૪૮૬૬૬૨૮૩
સને ૨૦૧૪-૨૦૧૫ના વર્ષના સુધારેલ અંદાજપત્ર મુજબની થનાર સંભવિત આવક ૩૪૭૬૦૦૦૦૫૨૪૧૭૧૪૫૦૦૩૧૩૧૯૦૦૦૦૫૫૮૯૬૬૪૫૦૦
કુલ સરવાળો (પ અને ૬) ૩૯૮૫૮૮૧૨૬૪૯૩૨૪૦૪૫૪૬૦૫૨૩૧૫૧૭૭૧૩૮૩૩૦૭૮૩
સને ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ના વર્ષના સુધારેલ અંદાજપત્ર મુજબનો થનાર સંભવિત ખર્ચ ૩૧૭૦૫૨૦૦૫૩૧૬૭૧૪૫૦૦૩૪૬૯૪૦૦૦૦૫૬૯૫૩૫૯૭૦૦
તા. ૩૧-૩-૨૦૧૫ ના રોજની સંભવિત બંધ સિલક ૮૧૫૩૬૧૨૧૧૭૬૫૨૫૯૫૪૨૫૮૨૯૧૫૧૭૧૪૪૨૯૭૧૦૮૩
૧૦તા. ૧-૪-૨૦૧૫ના રોજની સંભવિત ઉઘડતી સિલક ૮૧૫૩૬૧૨૧૧૭૬૫૨૫૯૫૪૨૫૮૨૯૧૫૧૭૧૪૪૨૯૭૧૦૮૩
૧૧સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ ના વર્ષ દરમ્‍યાન થનાર અંદાજપત્ર મુજબની સંભવિત આવકો ૩૪૯૭૮૦૦૦૫૩૩૫૩૮૭૫૦૦૩૧૩૧૯૦૦૦૦૫૬૮૩૫૫૫૫૦૦
૧૨ કુલ સરવાળો (૧૦ અને ૧૧)૪૩૧૩૧૬૧૨૬૫૧૧૯૧૩૪૫૪૫૭૧૪૮૧૫૧૭૭૧૨૬૫૨૬૫૮૩
૧૩સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ ના વર્ષ દરમ્‍યાન થનાર અંદાજપત્ર મુજબનો સંભવિત ખર્ચ ૩૮૪૪૫૨૦૦૫૩૫૫૩૮૭૫૦૦૩૪૭૧૪૦૦૦૦૫૭૪૦૯૭૨૭૦૦
૧૪તા. ૩૧-૩-૨૦૧૬ના રોજની સંભવિત બંધ સિલક ૪૬૮૬૪૧૨૧૧૫૬૫૨૫૯૫૪૨૨૪૩૪૧૫૧૭૧૩૮૫૫૫૩૮૮૩