પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્ય શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ આરોગ્ય શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્લા પંચાયત કચેરી, તાપી-વ્યારા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ર્ડા. એસ. કે. ઇસનાવા, સી.ડી.એચ.ઓ.
ફોન નં ૦૨૬૨૬-૨૨૦૩૭૬
ફેક્સ નંબર -
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧. ર્ડા. એસ. કે. ઇસનાવા મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ૦૨૬૨૬-૨૨૦૩૭૬ - ૯૮૨૪૨૬૮૯૫૧ ૯૮૮૦૯૯૯૫૯૯ -
૨. ર્ડા. રંગુનવાલા એડી.ડી.એચ.ઓ. - - ૯૭૨૭૭૦૯૬૫૫ -
૩. ર્ડા. વિપુલ બી. ગામીત ઇ. એમ. ઓ. ૦૨૬૨૬-૨૨૧૮૧૨ - ૯૭૨૭૭૭૪૬૩૨ -
૪. ર્ડા. કે. ટી. ચૌધરી કલોટી એસ્‍યુરન્‍સ મેડીકલ ઓફિસરશ્રી ૦૨૬૨૬-૨૨૧૮૧૨ ૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨ ૯૭૨૭૭૭૪૬૩૩ -