પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્ય શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ આરોગ્ય શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્લા પંચાયત કચેરી, તાપી-વ્યારા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એચ. બી. પટેલ
ફોન નં૦૨૬૨૬-૨૨૦૩૭૬
ફેક્સ નંબર -

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રી એચ. બી. પટેલ મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી૦૨૬૨૬-૨૨૦૩૭૬-૭૪૩૪૦૬૫૭૦૦-
૨.ર્ડા. રંગુનવાલાએડી.ડી.એચ.ઓ.--૯૭૨૭૭૦૯૬૫૫-
૩.ર્ડા. વિપુલ બી. ગામીતઇ. એમ. ઓ. ૦૨૬૨૬-૨૨૧૮૧૨-૯૭૨૭૭૭૪૬૩૨ -
૪.ર્ડા. કે. ટી. ચૌધરી કલોટી એસ્‍યુરન્‍સ મેડીકલ ઓફિસરશ્રી ૦૨૬૨૬-૨૨૧૮૧૨૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨૯૭૨૭૭૭૪૬૩૩-