પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આયુર્વેદ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ આયુર્વેદ શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્લા પંચાયત કચેરી, તાપી-વ્યારા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડો.જયશ્રી બી. ચૌધરી, ઇ.ચા આયુર્વેદ અધિકારી
ફોન નં-
ફેક્સ નંબર -

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.ડો.જયશ્રી બી. ચૌધરીઇ.ચા આયુર્વેદ અધિકારી--૯૪૨૭૪૭૨૫૭૪-