પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ બાંધકામ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ બાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્લા પંચાયત કચેરી, તાપી-વ્યારા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી કા.ઇ.મા*મ પંચાયત
ફોન નં(૦૨૬૨૬) ૨૨૦૦૮૫
ફેક્સ નંબર -

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રી પી. વી. ચૌધરીકા.ઇ.મા*મ પંચાયત (૦૨૬૨૬) ૨૨૦૦૮૫ ૦૨૬૨૬-૨૨૦૦૮૧--