પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ બાંધકામ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ બાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્લા પંચાયત કચેરી, તાપી-વ્યારા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એ. એ. જાડેજા
ફોન નં (૦૨૬૨૬) ૨૨૦૦૮૫
ફેક્સ નંબર -
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧. શ્રી એ. એ. જાડેજા કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (૦૨૬૨૬) ૨૨૦૦૮૫ ૦૨૬૨૬-૨૨૦૦૮૧ ૯૮૨૫૯૯૮૭૧૫ -