પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર

ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

મુખપૃષ્ઠગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકો માટે ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

અનુક્રમ તાલુકાનું નામ સ્‍કોર ૦-૧૬ સ્‍કોર ૧૭-૨૦
વ્યારા
વાલોડ
નીઝર
ઉચ્છલ
સોનગઢ