પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે

શ્રી જે.બી.પટેલ

શ્રી જે.બી.પટેલ
હોદો:
જીલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી
સ૨નામું:
જીલ્લા વિકાસ અધિકારી .તાપી
ફોન નં:
૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૧
ફેકસ નં:
૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨
મોબાઇલ નં:
૯૯૭૮૪૦૫૨૬૩
ઈ મેઈલ:
ddo-tapi@gujarat.gov.in