પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે જિલ્લા પંચાયત સભ્ય

જિલ્લા પંચાયત સભ્ય


જિ.પં. નું નામ તા.પં.નું નામ જિ.પં.ના મતદાર વિભાગનો સામાન્ય ક્રમાંક બેઠકનું પ્રકાર ચૂંટાયેલ સભ્યનું નામ સરનામું મોબાઈલ નં
ક્રમાંક નામ
તાપી સોનગઢ આમલગુંડી અનુસુચિત આદિજાતિવિજયભાઈ રવજીભાઈ ગામીત મુ. કણજી પો.સાદડવેલ તા. સોનગઢ જિ.તાપી ૯૯૭૮૫૪૦૩૬૫
 કુકરમુંડા બાલંબા અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી ઓમસોહમ નિર્ગુણાકુમારી (તુલસીભાઈ) મુ.પો. આમોદા તર્ફે સતોણા તા.નિઝર જિ.તાપી ૯૫૩૭૧૭૮૩૨૩
 સોનગઢ ભીમપુરા અનુસુચિત આદિજાતિ વિજયભાઈ ચંદુભાઈ ગામીત મુ. નાનીખેરવણ પો.ઘોડા તા. સોનગઢ જિ.તાપી ૯૫૮૬૬૦૦૨૭૬
 વ્યારા બોરખડી અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી હિનાબેન નવિનભાઈ ચૌધરી મુ.પો. ખુશાલપુરા (ગોડાઉન ફ.) તા.વ્યારા જિ.તાપી ૮૨૩૮૦૪૫૫૨૩
 સોનગઢ બોરદા અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી સરિતાબેન જયમિનકુમાર મુ.સાતકાશી પો.કુઈલીવેલ તા.સોનગઢ જિ.તાપી  
 વાલોડ બુહારી અનુસુચિત આદિજાતિદિગેન્દ્રકુમાર મોહનભાઈ પટેલ મુ.પો. અંધાત્રી તા.વાલોડ જિ.તાપી  
 વ્યારા ચાંપાવાડી અનુસુચિત આદિજાતિસુમનભાઈ ચેમાભાઈ ગામીત મુ.પો. તાડકુવા તા. વ્યારા જિ.તાપી ૯૮૭૯૭૭૩૪૩૨
 સોનગઢ ચીમેર અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી એલિસાબેન આયુબભાઈ ગામીત મુ.પો. ટાપરવાડા તા. સોનગઢ જિ.તાપી  
 સોનગઢ ધજાંબા અનુસુચિત આદિજાતિ સિંગાભાઈ હરજીભાઈ ચૌધરી મુ.પો. વેકુર (નિ.ફ.) તા. સોનગઢ જિ.તાપી ૯૯૨૫૬૯૧૭૭૩
 ડોલવણ ૧૦ડોલવણ અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી ગજરાબેન અમરસિંહભાઈ ચૌધરી મુ.પો. ડોલવણ તા. ડોલવણ જિ.તાપી ૯૮૨૫૧૨૨૫૧૩
 સોનગઢ ૧૧ડોસવાડા અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી જયશ્રીબેન સંજીવભાઈ ગામીત મુ.પો. કીકાકુઈ તા.સોનગઢ જિ.તાપી  
 કુકરમુંડા ૧૨ફુલવાડી અનુસુચિત આદિજાતિ અમૃતભાઈ નામદેવભાઈ ભીલ મુ.પો. નિંભોરા તા. કુકરમુંડા જિ.તાપી ૯૦૪૯૫૨૧૧૦૯
 ડોલવણ ૧૩ગડત અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી સુનિતાબેન જયંતિભાઈ ગામીત મુ.પો. ગડત તા. ડોલવણ જિ.તાપી ૯૮૭૯૪૩૫૦૬૫
 સોનગઢ ૧૪ગુણસદા અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી રેહાનાબેન રાજુભાઈ ગામીત મુ.પો. આમલીપાડા સરપંચ ફ. તા. સોનગઢ જિ.તાપી ૯૯૧૩૪૩૪૪૮૦
 વાલોડ ૧૫કમાલછોડ અનુસુચિત આદિજાતિ હરીશભાઈ લાલસિંગભાઈ ચૌધરી મુ.પો. બેડકુવા તા.વાલોડ જિ.તાપી ૯૮૨૫૫૨૨૯૪૪
 વ્યારા ૧૬કરંજવેલ અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી રમીલાબેન રામભાઈ ગામીત મુ.પો. લખાલી (ઉપલુ ફ.) તા. વ્યારા જિ.તાપી ૯૮૨૫૬૨૦૩૫૫
 વ્યારા ૧૭કેળકુઈ અનુસુચિત આદિજાતિ મુકેશભાઈ ગમનભાઈ ચૌધરી મુ.પો. કેળકુઈ (મુક્તિ ફ.) તા.વ્યારા જિ.તાપી ૯૪૨૯૧૩૬૦૪૧
 ઉચ્છલ ૧૮મોહિની અનુસુચિત આદિજાતિ સુરેશભાઈ નવગ્યાભાઈ વસાવા મુ.પો. ટોકરવાનેસુ તા. ઉચ્છલ જિ.તાપી ૯૭૨૬૨૦૭૧૯૩
 નિઝર ૧૯નિઝર અનુસુચિત જાતિ રમણભાઈ જંગાભાઈ સાળવે મુ.પો. હિંગણી તા. નિઝર જિ.તાપી  
 ડોલવણ ૨૦પાટી અનુસુચિત આદિજાતિ મોહનભાઈ ઢેડાભાઈ કોંકણી મુ. હરીપુરા પો. કલમકુઈ તા.ડોલવણ જિ.તાપી  
 નિઝર ૨૧શાલે અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી પ્રતિમાબેન શેખરભાઈ પાડવી મુ.પો. રૂમકીતળાવ તા.નિઝર જિ.તાપી ૯૦૧૬૧૭૨૩૯૭
 ઉચ્છલ ૨૨ઉચ્છલ અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી જીજાબેન જગદીશભાઈ ગામીત મુ.પો. કટાસવાણ તા.ઉચ્છલ જિ.તાપી  
 વ્યારા ૨૩ઉચામાળા અનુસુચિત આદિજાતિ દિલીપભાઈ નગીનભાઈ ચૌધરી મુ.પો. ઉંચામાળા (મહુડી ફ.) તા. વ્યારા જિ.તાપી ૯૮૨૫૮૩૨૫૧૦
 ઉચ્છલ ૨૪વડપાડાનેસુ અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી રાધીકાબેન જયંતભાઈ વસાવા મુ.પો. ખાબદા તા.ઉચ્છલ જિ.તાપી  
 વાલોડ ૨૫વાલોડ સા. શૈ. પછાતવર્ગ સ્ત્રી મધુબેન ભરતભાઈ વર્મા મુ.પો. દેલવાડા તા.વાલોડ જિ.તાપી ૯૮૨૫૩૫૨૩૬૯
 નિઝર ૨૬વેલદા અનુસુચિત આદિજાતિ બિપીનચંદ્ર સુરજીભાઈ વળવી મુ. જુનીભીલભવાલી પો.લક્ષ્મીખેડા તા.નિઝર જિ.તાપી