પંચાયત વિભાગ

ડોલવણ

મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે ટીડીઓ વિષે

ટીડીઓ વિષે

ટી.ડી.ઓ. નું નામ:શ્રી જે. જી. પટેલ
ટી.ડી.ઓ નું સ૨નામું:તાલુકા પંચાયત કચેરી,
ડોલવણ, જી : તાપી
ફોન નંબર :૦૨૬૨૮-૨૪૪૨૨૫ ,
ફેકસ નં
-
મોબાઇલ નંબર
૮૩૪૭૨૨૨૪૩૪


મુખપૃષ્ઠસમાવિષ્‍ટ પંચાયતો

ડોલવણના સમાવિષ્‍ટ પંચાયતોની વિગતો


અ.નં.તાલુકાનું નામગ્રા.પં. નું નામતેમાં સમાવિષ્‍ટ રેવન્‍યુ,તથા પેટા પરા ગામોપુરૂષ સ્‍ત્રી વસ્‍તી ૨૦૧૧ પ્રમાણેનોંધ
વ્‍યારાકલકવાકલકવા૧૯૩૮૧૯૦૬૩૮૪૪ ડોલવણ
વ્‍યારાધરમપુરા૨૨૪૨૧૮૪૪૨ ડોલવણ
વ્‍યારાબેડા રાયપુરબેડા રાયપુર૧૯૮૬૧૯૩૦૩૯૧૬ ડોલવણ
વ્‍યારાગાંગપુરગાંગપુર૩૮૫૩૫૪૭૩૯ ડોલવણ
વ્‍યારાબેડચીતબેડચીત૮૮૪૮૮૧૧૭૬૫ ડોલવણ
વ્‍યારાકમલાપોર૨૨૭૨૨૪૪૫૧ ડોલવણ
વ્‍યારાભોજપુર દુર૨૭૩૨૩૭૫૧૦ ડોલવણ
વ્‍યારાગડતગડત૧૯૮૨૧૯૯૨૩૯૭૪ ડોલવણ
વ્‍યારાઉમરકચ્‍છ૮૨ઉમરકચ્‍છ૮૧૬૮૩૫૧૬૫૧ ડોલવણ
વ્‍યારાઉમરવાવ નજીક૧૦ઉમરવાવ નજીક૧૨૩૦૧૨૫૯૨૪૮૯ ડોલવણ
વ્‍યારામાંગલીયા૧૧માંગલીયા૪૬૧૪૬૫૯૨૬ ડોલવણ
વ્‍યારાધામણદેવી૧૨ધામણદેવી૪૦૩૪૨૯૮૩૨ ડોલવણ
૧૦વ્‍યારાચાકધરા૧૩ચાકધરા૧૮૨૨૦૧૩૮૩ ડોલવણ
વ્‍યારા૧૪કેલવાણ૧૬૭૧૭૧૩૩૮ ડોલવણ
વ્‍યારા૧૫અંબાપાણી૧૫૭૧૬૬૩૨૩ ડોલવણ
૧૧વ્‍યારાગારવણ૧૬ગારવણ૩૭૮૩૫૪૧૩ ડોલવણ
૧૨વ્‍યારાપાલાવાડી૧૭પાલાવાડી૩૦૨૩૦૭૬૦૯ ડોલવણ
૧૩વ્‍યારાધંતુરી૧૮ધંતુરી૭૦૩૭૧૮૧૪૨૧ ડોલવણ
વ્‍યારા૧૯રામપુરા દુર૨૧૧૧૯૨૪૦૩ ડોલવણ
૧૪વ્‍યારારેગણ કચ્‍છ૨૦રેગણ કચ્‍છ૪૫૧૪૩૫૮૮૬ ડોલવણ
૧૫વ્‍યારાવાંકલા૨૧વાંકલા૧૦૩૧૧૦૭૨૨૧૦૩ ડોલવણ
વ્‍યારા૨૨બાગલપુર૧૯૦૧૯૭૩૮૭ ડોલવણ
૧૬વ્‍યારાઘાણી૨૩ઘાણી૭૭૩૭૫૪૧૫૨૭ ડોલવણ
૧૭વ્‍યારાબામણામાલ દુર૨૪બામણામાલ દુર૧૨૪૩૧૨૦૪૨૪૪૭ ડોલવણ
૧૮વ્‍યારાપાટી૨૫પાટી૨૫૨૪૨૬૨૩૫૧૪૭ ડોલવણ
૧૯વ્‍યારાકુંભીયા૨૬કુંભીયા૯૦૮૯૧૪૧૮૨૨ ડોલવણ
૨૦વ્‍યારાપલાસીયા૨૭પલાસીયા૬૫૦૭૦૧૧૩૫૧ ડોલવણ
૨૧વ્‍યારાઅંતાપુર૨૮અંતાપુર૧૭૮૧૧૮૧૦૩૫૯૧ ડોલવણ
૨૨વ્‍યારાકલમકુઇ૨૯કલમકુઇ૩૪૮૩૮૪૭૩૨ ડોલવણ
૨૩વ્‍યારાહરીપુરા૩૦હરીપુરા૩૫૧૪૨૫૭૭૬ ડોલવણ
વ્‍યારા૩૧ધોળકા૪૩૭૪૫૪૮૯૧ ડોલવણ
૨૪વ્‍યારાઆમણીયા૩૨આમણીયા૩૯૩૪૨૫૮૧૮ ડોલવણ
વ્‍યારા૩૩આછોપાલવ૫૭૫૬૧૧૩ ડોલવણ
૨૫વ્‍યારાઅંધારવાડી દુર૩૪અંધારવાડી દુર૧૨૨૨૧૨૯૧૨૫૧૩ ડોલવણ
૨૬વ્‍યારાપંચોલ૩૫પંચોલ૯૧૧૮૯૫૧૮૦૬ ડોલવણ
૨૭વ્‍યારાડોલવણ૩૬ડોલવણ૩૫૯૧૩૫૮૮૭૧૭૯ ડોલવણ
૨૮વ્‍યારાકાકડવા૩૭કાકડવા૧૩૬૨૧૩૬૬૨૭૨૮ ડોલવણ
વ્‍યારા૩૮કોસમકુવા૧૫૫૧૬૪૩૧૯ ડોલવણ
૨૯વ્‍યારાપીઠાદરા૩૯પીઠાદરા૧૧૦૯૧૧૦૦૨૨૦૯ ડોલવણ
વ્‍યારા૪૦જામલીયા૨૦૫૨૦૦૪૦૫ ડોલવણ
૩૦વ્‍યારાબરડીપાડા૪૧બરડીપાડા૭૫૩૭૫૫૧૫૦૮ ડોલવણ
૩૧વ્‍યારાપીપલવાડા૪૨પીપલવાડા૮૮૩૮૯૨૧૭૭૫ ડોલવણ
૩૨વ્‍યારાઢાંગધર૪૩ઢાંગધર૬૯૪૭૩૧૧૪૨૫ ડોલવણ
૩૩વ્‍યારાકરંજખેડ૪૪કરંજખેડ૧૦૭૯૧૧૪૬૨૨૨૫ ડોલવણ
૩૪વ્‍યારાકણધા૪૫કણધા૭૧૫૭૫૨૧૪૬૭ ડોલવણ
૩૫વ્‍યારાપાઠકવાડી૪૬પાઠકવાડી૧૧૧૪૧૧૨૮૨૨૪૨ ડોલવણ
૩૬વ્‍યારાઉમરવાવ દુર૪૭ઉમરવાવ દુર૧૨૭૩૧૨૨૧૨૪૯૪ ડોલવણ
વ્‍યારા૪૮ગારપાણી૧૪૪૧૯૬૩૪૦ ડોલવણ
૩૭વ્‍યારાવરજાખણ૪૯વરજાખણ૮૩૫૯૪૦૧૭૭૫ ડોલવણ
૩૮વ્‍યારાતકીઆંબા૫૦તકીઆંબા૧૩૧૫૧૩૩૭૨૬૫૨ ડોલવણ
૩૯વ્‍યારાબેસનીયા૫૧બેસનીયા૬૧૨૬૨૨૧૨૩૪ ડોલવણ
૪૦વ્‍યારારાયગઢ૫૨રાયગઢ૬૯૨૬૯૩૧૩૮૫ ડોલવણ
૪૧વ્‍યારાહલમુડી૫૩હલમુડી૩૮૦૩૫૨૭૩૨ ડોલવણ
વ્‍યારા૫૪આમોનીયા૩૩૮૩૩૩૬૭૧ ડોલવણ
વ્‍યારા૫૫ડુંગરડા૧૬૦૧૫૩૩૧૩ ડોલવણ
૪૨વ્‍યારાપદમ ડુંગરી૫૬પદમ ડુંગરી૯૩૬૯૯૮૧૯૩૪ ડોલવણ
૪૩વ્‍યારાબોરકચ્‍છ૫૭બોરકચ્‍છ૪૫૬૪૨૦૮૭૬ ડોલવણ
૪૪વ્‍યારાચુનાવાડી૫૮ચુનાવાડી૧૦૧૩૧૦૦૮૨૦૨૧ ડોલવણ


કુલઃ-૪૫૯૯૩૪૬૨૫૫૯૨૨૪૮

તાલુકા પંચાયત ડોલવણ બેઠક અને ઉમેદવાર ના નામ


અ.નં જિલ્લા પંચાયતનુ નામ તાલુકા પંચાયતનુ નામ જિલ્લા પંચાયત ના મતદાર વિભાગ નો સામાન્ય ક્રમાંક બેઠકનો પ્રકાર ચુટાયેલા સભ્ય મોબાઇલ નંબર
ઉમેદવારનુ નામ સરનામુ
તાપી ડોલવણ અંતાપુર અનુસુચિત આદિજાતિ કનુભાઇ વજાભાઇ ચૌધરી મુ.પો. અંતાપુર તા. ડોલવણ જિ. તાપી ૯૯૨૫૩૯૬૫૧૩
બામણામાલદુર અનુસુચિત આદિજાતિ અશ્વિનભાઇ ધીરુભાઇ ગામીત મુ. બાગલપુર પો. વાંકલા તા. ડોલવણ જિ. તાપી ૯૮૦૯૬૭૮૨૯૬
બેડારાયપુરા સા. શૈ. પછાત વર્ગ કિરણભાઇ ઝીણાભાઇ આહિર મુ.પો. બેડારાયપુરા તા. ડોલવણ જિ. તાપી ૯૭૨૭૩૬૦૦૭૬
બેડચીત અનુસુચિત આદિજાતિ સુમનભાઇ સુખલાભાઇ ગામીત મુ.રામપુરાદુર પો. ધંતુરી તા. ડોલવણ જિ. તાપી ૯૮૨૫૩૬૩૮૭૮
ચુનાવાડી અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી મંજુલાબેન અરવિંદભાઇ ગાંગોડે મુ. રાયગઢ પો. ચિકાર તા. ડોલવણ જિ. તાપી ૭૮૭૪૩૬૦૬૦૭
ડોલવણ અનુસુચિત આદિજાતિ શંકરભાઇ ચીમનભાઇ ચૌધરી મુ.પો. ડોલવણ (ડેપો ફ) તા. ડોલવણ જિ. તાપી ૯૪૨૮૧૪૮૪૭૫
ગડત અનુસુચિત આદિજાતિ નટુભાઇ માનસિંગભાઇ ચૌધરી મુ.પો. ગડત તા. ડોલવણ જિ. તાપી ૯૮૨૫૧૦૪૮૩૮
કાકડવા અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી વાસંતીબેન નવીનભાઇ પટેલ મુ. વરઝાખણ પો. કાકડવા તા. ડોલવણ ૯૭૧૨૨૫૬૩૧૨
કલકવા અનુસુચિત જાતિ સ્ત્રી નીતાબેન કિરણકુમાર ચૌહાણ મુ.પો. કલકવા તા. ડોલવણ જિ. તાપી
૧૦૧૦કરંજખેડ અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી નંદુબેન અનિલભાઇ ગામીત મુ. બેસનીયા પો. કરંજખેડ તા. ડોલવણ જિ. તાપી ૯૦૯૯૦૪૧૬૧૫
૧૧૧૧પાટી અનુસુચિત આદિજાતિ હરિભાઇ મોચડાભાઇ ગામીત ભાણપુર ફ. મુ.પો. પાટી તા. ડોલવણ જિ. તાપી ૮૯૮૦૧૬૩૨૩૬
૧૨૧૨પીપલવાડા અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી કમળાબેન મોહનભાઇ કોકણી મુ. હરીપુરા પો. કલમકુઇ તા. ડોલવણ જિ. તાપી ૯૪૨૬૨૨૪૫૭૪
૧૩૧૩ પીઠાદરા અનુસુચિત આદિજાતિ રાજુભાઇ બાલુભાઇ ચૌધરી મુ.પો. પંચોલ તા. ડોલવણ જિ. તાપી ૯૯૦૯૧૩૩૦૩૯
૧૪૧૪તકીઆંબા અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી કાજલબેન મલયભાઇ કોકણી મુ. તકીઆંબા પો. કરંજખેડ તા. ડોલવણ જિ. તાપી ૯૫૮૬૭૧૮૮૮૨
૧૫૧૫ ઉમરવાવદુર અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી લતાબેન વિજયભાઇ પટેલ મુ.પો . પાઠકવાડી તા. ડોલવણ જિ. તાપી ૯૯૧૩૪૪૩૬૮૭
૧૬૧૬ઉમરવાવ નજીક અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી નિરુબેન પ્રવિણભાઇ ચૌધરી મુ. પો. ઉમરવાવ નજીક તા. ડોલવણ જિ . તાપી ૯૫૪૬૪૦૮૯૧૦