પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ હિસાબી શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ હિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્લા પંચાયત કચેરી, તાપી-વ્યારા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી બી. એફ. પટેલ, હિસાબી અધિકારીશ્રી
ફોન નં૦૨૬૨૬-૨૨૧૮૦૮
મોબાઇલ નંબર ૯૪૨૭૦૫૩૮૪૬

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રી બી. એફ. પટેલહિસાબી અધિકારીશ્રી૦૨૬૨૬-૨૨૧૮૦૮-૯૪૨૭૦૫૩૮૪૬-