પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંકલિત બાળવિકાસ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સંકલિત બાળવિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્લા પંચાયત કચેરી, તાપી-વ્યારા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી કુ. નિલેશ્વરી, જિલ્લા પ્રોગ્રામ અધિકારીશ્રી
ફોન નં (૦૨૬૨૬) ૨૨૧૮૦૯, મોબાઇલ નંબર - ૯૮૨૪૦૧૨૨૧૫ 
ફેક્સ નંબર ૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧. કુ. નિલેશ્વરી જિલ્લા પ્રોગ્રામ અધિકારીશ્રી (૦૨૬૨૬) ૨૨૧૮૦૯ ૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨ ૯૮૨૪૦૧૨૨૧૫ -