પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંકલિત બાળવિકાસ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ સંકલિત બાળવિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્લા પંચાયત કચેરી, તાપી-વ્યારા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી કે. ટી. ચૌધરી, ઇ.ચા પ્રોગ્રામ ઓફિસર
ફોન નં(૦૨૬૨૬) ૨૨૧૮૦૯, મોબાઇલ નંબર - ૯૭૨૭૭૭૪૬૩૩
ફેક્સ નંબર ૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રી કે. ટી. ચૌધરીઇ.ચા પ્રોગ્રામ ઓફિસર (૦૨૬૨૬) ૨૨૧૮૦૯ ૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨૯૭૨૭૭૭૪૬૩૩-