શ્રી વિજયભાઈ આર. રૂપાણી
શ્રી વિજયભાઈ આર. રૂપાણી
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત સરકાર Facebook Twitter
શ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા
શ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા
માન. રાજ્ય મંત્રીશ્રી,
પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ (સ્વતંત્ર હવાલો) Facebook Twitter

ટેન્ડર્સ

ઇવેન્ટ કૅલેન્ડર
Ditigal Locker

જીલ્લા વિષે

ઇસ ૨૦૦૭ દરમ્યાન સુરત જિલ્લાના અમૂક તાલુકા છુટા પાડી તાપી જિલ્લાની રચના થઇ છે. તાપી જિલ્લાનું મુખ્યમથક વ્યારા છે. તાપી જિલ્લામાં વ્યારા, સોનગઢ, વાલોડ, ઉચ્છલ તેમ જ નિઝર તાલુકા આવેલ છે.

વધારે...
  • તાલુકાઓ-
  • ગ્રામ પંચાયત- ૨૯૧
  • સાક્ષરતા- ૪૯.૨૦%
  • વિસ્‍તાર- ૨૯૫૧.૧૦ ચો.કી.મી.
  • વસ્તી- ૭,૧૯,૬૩૪
  • ગ્રામ્‍ય વસ્તી- ૬,૫૦,૧૬૯

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 437922