પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠતાલુકા પંચાયત

તાલુકા પંચાયત


ક્રમ​તાલુકાનું નામ​
વ્યારા
વાલોડ
નીઝર
ઉચ્છલ
સોનગઢ
ડોલવણ
કુકરમુંડા