પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠતાલુકા પંચાયત

તાલુકા પંચાયત

1.વ્યારા
2વાલોડ
3નીઝર
4ઉચ્છલ
5સોનગઢ