પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતીવાડી શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ ખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્લા પંચાયત કચેરી, તાપી-વ્યારા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ર્ડા. વી.જે. ઝીંઝાલા, જીલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી
ફોન નં ૦૨૬૨૬-૨૨૦૩૬૫, મો. નં. - ૯૮૭૯૮૫૭૮૨૩
ફેક્સ નંબર ૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧. ર્ડા. વી.જે. ઝીંઝાલા જીલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી ૦૨૬૨૬-૨૨૦૩૬૫ ૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨ ૯૮૭૯૮૫૭૮૨૩ -