પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતીવાડી શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ ખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્લા પંચાયત કચેરી, તાપી-વ્યારા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી સતીષ બી. ગામીત, જીલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી
ફોન નં૦૨૬૨૬-૨૨૦૩૬૫, મો. નં. - ૯૯૭૯૪૬૮૦૭૦
ફેક્સ નંબર ૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રી સતીષ બી. ગામીતજીલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી ૦૨૬૨૬-૨૨૦૩૬૫૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨ ૯૯૭૯૪૬૮૦૭૦-