પંચાયત વિભાગ

કુકરમુંડા

મુખપૃષ્ઠ કુકરમુંડાના સમાવિષ્‍ટ પંચાયતોની વિગતો

તાલુકા પંચાયત કચેરી, કુકરમુંડાના સમાવિષ્‍ટ પંચાયતોની વિગતો


અ.નં.તાલુકાનુ નામગ્રા.પં. નું નામતેમાં સમાવિષ્‍ટ રેવન્‍યુ,તથા પેટા પરા ગામો
પુરૂષ સ્‍ત્રી વસ્‍તી ૨૦૧૧ પ્રમાણેનોંધ
કુકરમુંડાઇટવાઇઇટવાઇ૧૪૧૮૧૪૫૪૨૮૭૨કુકરમુંડા
કુકરમુંડાડાબરીઆંબા૬૩૦૬૧૪૧૨૪૪કુકરમુંડા
કુકરમુંડાઝીરીબેડા૧૪૫૧૧૫૦૯૨૯૬૦કુકરમુંડા
કુકરમુંડાઉમજા૩૭૪૪૧૫૭૮૯કુકરમુંડા
કુકરમુંડાગંગથાકુકરમુંડા
કુકરમુંડાપાટીપાડાકુકરમુંડા
કુકરમુંડાપરોડકુકરમુંડા
કુકરમુંડાચોખીઆમલીચોખીઆમલી૭૭૫૮૧૦૧૫૮૫કુકરમુંડા
કુકરમુંડાઝુમકુટી૨૩૧૨૪૩૪૭૪કુકરમુંડા
કુકરમુંડા૧૦અક્કલઉતાર૬૬૭૬૬૬૧૩૩૩કુકરમુંડા
કુકરમુંડા૧૧વરપાડા૮૪૮૯૧૭૩કુકરમુંડા
કુકરમુંડા૧૨બોરીકુવા૨૨૬૨૨૮૪૫૪કુકરમુંડા
કુકરમુંડા૧૩ઝાપાઆમલીકુકરમુંડા
કુકરમુંડામોરંબા૧૪મોરંબા૧૩૮૧૧૪૮૮૨૮૬૯કુકરમુંડા
કુકરમુંડાતોરંદા૧૫તોરંદા૭૬૫૮૩૧૧૫૯૬કુકરમુંડા
કુકરમુંડામોદલા૧૬મોદલા૮૭૦૮૮૮૧૭૫૮કુકરમુંડા
કુકરમુંડા૧૭વેશગાવકુકરમુંડા
કુકરમુંડાબાલંબા૧૮બાલંબા૨૬૧૩૨૭૩૨૫૩૪૫કુકરમુંડા
કુકરમુંડા૧૯બેજકુકરમુંડા
કુકરમુંડા૨૦આમોદા ત.સતોણાકુકરમુંડા
કુકરમુંડારાજપુર૨૧રાજપુર૯૭૭૧૦૬૪૨૦૪૧કુકરમુંડા
કુકરમુંડા૨૨તુલસા૩૪૩૩૫૮૭૦૧કુકરમુંડા
કુકરમુંડાકેવડામોઇ૨૩કેવડામોઇ૧૧૦૫૧૧૦૭૨૨૧૨કુકરમુંડા
કુકરમુંડા૨૪મેંઢપુર૩૧૦૩૪૪૬૫૪કુકરમુંડા
કુકરમુંડા૨૫આશાપુરકુકરમુંડા
કુકરમુંડા૨૬રણાઇચીકુકરમુંડા
કુકરમુંડા૨૭પાણીબારાકુકરમુંડા
કુકરમુંડાફુલવાડી૨૮ફુલવાડી૬૨૧૯૬૧૪૯૧૨૩૬૮કુકરમુંડા
કુકરમુંડા૨૯કુકરમુંડાકુકરમુંડા
કુકરમુંડા૩૦પાટીકુકરમુંડા
કુકરમુંડા૩૧ગોરાસાકુકરમુંડા
કુકરમુંડા૩૨કેળણીકુકરમુંડા
કુકરમુંડા૩૩કોન્‍ડ્રેજકુકરમુંડા
કુકરમુંડા૩૪ઉંટાવદકુકરમુંડા
કુકરમુંડા૩૫ગાડીદકુકરમુંડા
૧૦કુકરમુંડામટાવલ૩૬મટાવલ૩૦૦૭૩૦૭૬૬૦૮૩કુકરમુંડા
કુકરમુંડા૩૭અશ્રાવાકુકરમુંડા
કુકરમુંડા૩૮હથોડાકુકરમુંડા
કુકરમુંડા૩૯અમોદા ત.તળોદાકુકરમુંડા
કુકરમુંડા૪૦પિંપળાસકુકરમુંડા
૧૧કુકરમુંડાઆષ્‍ટા૪૧આષ્‍ટા૩૭૦૪૧૬૭૮૬કુકરમુંડા
૧૨કુકરમુંડાચિરમટી૪૨ચિરમટી૩૩૦૩૪૭૬૭૭કુકરમુંડા
૧૩કુકરમુંડાબહુરૂપા૪૩બહુરૂપા૧૦૨૮૧૦૫૪૨૦૮૨કુકરમુંડા
૧૪કુકરમુંડાબાલદા૪૪બાલદા૧૩૧૦૧૩૦૮૨૬૧૮કુકરમુંડા
૧૫કુકરમુંડાનિંભોરા૪૫નિંભોરા૮૮૬૮૯૪૧૭૮૦કુકરમુંડા
કુકરમુંડા૪૬હોળ૪૦૪૩૮૩કુકરમુંડા
કુકરમુંડા૪૭ભમસાળ૧૪૦૧૪૦૨૮૦કુકરમુંડા
કુકરમુંડા૪૮સાતોલા૨૫૦૨૫૯૫૦૯કુકરમુંડા
૧૬કુકરમુંડાસદ્‌ગવાણ૪૯સદ્‌ગવાણ૮૭૪૮૪૮૧૭૨૨કુકરમુંડા
૧૭કુકરમુંડાપિશાવર૫૦પિશાવર૭૯૨૭૮૮૧૫૮૦કુકરમુંડા
૧૮કુકરમુંડાઉભદ૫૧ઉભદ૪૯૬૪૭૪૯૭૦કુકરમુંડા
કુલ :-

૬૦૫૯૮

તાલુકા પંચાયત કુકરમુંડા ચૂંટાયેલ સભ્યનું નામ


અ.નં જિ.પં. નું નામ તા.પં.નું નામ જિ.પં.ના મતદાર વિભાગનો સામાન્ય ક્રમાંક બેઠકનું પ્રકાર ચૂંટાયેલ સભ્યનું નામ સરનામું મોબાઈલ નં
ક્રમાંક નામ
તાપી કુકરમુંડા બહુરૂપા અનુસુચિત આદિજાતિ દિપકભાઈ વસંતભાઈ પાદવી મુ.પો. મટાવલ તા.કુકરમુંડા જિ.તાપી ૯૮૨૩૦૧૬૦૪૭
  બાલદા સા.શૈ. પછાતવર્ગ સ્ત્રી વંદનાબેન શત્રુઘ્નભાઈ કોળી મુ.પો. બાલદા તા. કુકરમુંડા જિ.તાપી ૭૭૯૮૦૫૪૨૬૯
  બાલંબા અનુસુચિત આદિજાતિ કાંતીલાલ મોતીરામભાઈ વળવી મુ. બાલંબા પો. આમોદા તા. કુકરમુંડા જિ.તાપી ૯૭૨૬૩૦૮૨૫૧, ૮૧૪૦૧૪૩૨૧૪
  ચોખીઆમલી અનુસુચિત આદિજાતિ રવિદાસ રાયસિંગભાઈ પાડવી મુ.પો. ચોખીઆમલી તા. કુકરમુંડા જિ.તાપી ૯૪૨૦૨૨૨૩૭૮
  ડાબરીઆંબા (ગંગથા) અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી વીમલાબેન કેસરસીંગ વસાવે મુ.પો. ગંગથા તા. કુકરમુંડા જિ.તાપી ૭૮૭૪૬૧૮૧૪૬
  ફુલવાડી-૧ (કુકરમુંડા) અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી નિર્મળાબેન સુરેશભાઈ સાળવે મુ.પો. કુકરમુંડા જિ.તાપી ૯૬૨૪૪૭૬૬૮૧
  ફુલવાડી-૨ (કુકરમુંડા-૨) સા.શૈ. પછાતવર્ગજીતેન્દ્રભાઈ મધુકરભાઈ ચૌધરી મુ.પો. કુકરમુંડા જિ.તાપી ૯૯૭૪૧૩૧૪૪૧, ૯૪૨૭૩૯૭૯૭૯
  ફુલવાડી-૩ (કુકરમુંડા-૩) અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી વંદનાબેન કુમારભાઈ વળવી મુ. તુલસા પો. રાજપુર તા.કુકરમુંડા જિ.તાપી ૭૬૯૮૬૦૪૨૮૪
  ફુલવાડી-૪ (કુકરમુંડા-૪) અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી સુબાબેન સુભાષભાઈ પાડવી મુ. કંડ્રોજ પો. કુકરમુંડા તા. કુકરમુંડા જિ. તાપી ૭૦૯૬૧૮૨૬૧૧
૧૦  ૧૦ઈટવાઈ અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી સુરેખાબેન પ્રકાશભાઈ વસાવા મુ.પો. ઈટવાઈ તા. કુકરમુંડા જિ.તાપી ૭૫૬૭૪૨૬૧૩૮
૧૧  ૧૧કેવડામોઈ અનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રી ઈન્દિરાબેન કલ્યાણદાસ વળવી મુ. રાણાયચી પો. મોરંબા તા. કુકરમુંડા જિ. તાપી ૯૫૩૭૪૩૫૦૩૫
૧૨  ૧૨મટાવલ અનુસુચિત આદિજાતિ દિલીપભાઈ રાલયાભાઈ પાડવી મુ.પો. ચીરમટી તા. કુકરમુંડા જિ.તાપી ૯૪૨૮૩૯૧૪૧૪, ૭૦૪૭૩૨૬૪૫૪
૧૩  ૧૩મોરંબા સા.શૈ. પછાતવર્ગ સ્ત્રી જ્યોતિબેન તારાચંદભાઈ પાડવી મુ.પો. મોરંબા તા. કુકરમુંડા જિ.તાપી ૮૨૩૮૪૮૩૫૧૧
૧૪  ૧૪પિશાવર અનુસુચિત આદિજાતિ બંસીલાલભાઈ સુપુભાઈ ભીલ મુ.પો. પિશાવર તા. કુકરમુંડા જિ.તાપી ૯૭૬૩૨૮૬૧૫૮
૧૫  ૧૫રાજપુર અનુસુચિત આદિજાતિ પંડિતભાઈ મંગુભાઈ વળવી મુ.પો. રાજપુર તા. કુકરમુંડા જિ.તાપી૯૦૯૯૨૨૮૩૬૯, ૮૩૪૭૬૩૧૮૨૪
૧૬  ૧૬સદગવાણ અનુસુચિત આદિજાતિ નિરાકારભાઈ શામુભાઈ કુંવર મુ.પો. સદગવાણ તા. કુકરમુંડા જિ.તાપી ૮૮૦૬૭૭૩૩૧૨

ટીડીઓ વિષે

શ્રી વિનુભાઇ એમ વસાવા
ટી.ડી.ઓ. નું નામ:શ્રી વિનુભાઇ એમ. વસાવા
ટી.ડી.ઓ નું સ૨નામું:ઇ.ચા.તાલુકા પંચાયત કચેરી, કુકરમુઁડા , જી : તાપી
ફોન નંબર :૦૨૬૨૫-૨૨૦૦૨૬
ફેકસ નં૦૨૬૨૮-૨૨૩૨૨૫
મોબાઇલ નંબર :૯૪૨૭૬૭૪૮૩૧