પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ કુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ કુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્લા પંચાયત કચેરી, તાપી-વ્યારા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ર્ડા. આર.એ. રનગુનવાલા, અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી
ફોન નં (૦૨૬૨૬) ૨૨૦૩૭૬
ફેક્સ નંબર -
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧. ર્ડા. આર.એ. રનગુનવાલા અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી - (૦૨૬૨૬) ૨૨૦૩૭૬ - -