પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠજીલ્લા વિષેમહત્‍વના નજીકના શહેરો

મહત્‍વના નજીકના શહેરો

અ.ન. શહેરનું નામ
૧. સુરત્
ર. નવસારી
૩. વલસાડ
૪. નવાપુર
૫. ડાંગ