પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મેલેરીયા શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ મેલેરીયા શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્લા પંચાયત કચેરી, તાપી-વ્યારા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી ડી. બી. છાંસીટીયા, જીલ્લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી
ફોન નં (૦૨૬૨૬) ૨૨૦૪૫૩,  મો. નં. - ૯૭૨૭૭૦૯૬૩૭
ફેક્સ નંબર ૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧. શ્રી ડી. બી. છાંસીટીયા જીલ્લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી (૦૨૬૨૬) ૨૨૦૪૫૩ ૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨ ૯૭૨૭૭૦૯૬૩૭ -