પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર

મારૂ ગામ