પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે જિલ્લા પંચાયત સભ્ય

જિલ્લા પંચાયત સભ્ય


અ.નઁનામહોદ્દો મોબાઇલ નઁબરફોટો
ગજરાબેન અમરસિંહભાઇ ચૌધરી જિલ્‍લા પંચાયત તાપી પ્રમુખશ્રી૯૮૨૫૧૨૨૫૧૩ગજરાબેન અમરસિંહભાઇ ચૌધરી
રમણભાઇ જગાભાઇ સાળવે જિલ્‍લા પંચાયત તાપી ઉપપ્રમુખશ્રી ૯૮૨૨૪૩૯૬૬૭રમણભાઇ જગાભાઇ સાળવે
દિલીપભાઇ નગીનભાઇ ચૌધરીજિલ્‍લા પંચાયત તાપી અધ્‍યક્ષશ્રી ૯૮૨૫૮૩૨૫૧૦દિલીપભાઇ નગીનભાઇ ચૌધરી
હરિશભાઇ લાલસિંગભાઇ ચૌધરી જિલ્‍લા પંચાયત તાપી અધ્‍યક્ષશ્રી ૯૮૨૫૫૨૨૯૪૪હરિશભાઇ લાલસિંગભાઇ ચૌધરી
મુકેશભાઇ ગમનભાઇ ચૌધરીજિલ્‍લા પંચાયત તાપી અધ્‍યક્ષશ્રી૯૯૯૮૭૦૪૦૦૫મુકેશભાઇ ગમનભાઇ ચૌધરી
જયશ્રીબેન સંજીવભાઇ ગામીતજિલ્‍લા પંચાયત તાપી અધ્‍યક્ષશ્રી૯૯૧૩૧૯૨૫૫૦જયશ્રીબેન સંજીવભાઇ ગામીત
મધુબેન ભરતભાઇ વર્માજિલ્‍લા પંચાયત તાપી અધ્‍યક્ષશ્રી૯૮૨૫૩૫૨૩૬૯મધુબેન ભરતભાઇ વર્મા
રાધિકાબેન જયંતભાઇ વસાવાજિલ્‍લા પંચાયત તાપી અધ્‍યક્ષશ્રી૯૫૩૭૫૯૪૯૫૦રાધિકાબેન જયંતભાઇ વસાવા
ઓમસોહમ નિર્ગુણાકુમારી જિલ્‍લા પંચાયત તાપી અધ્‍યક્ષશ્રી૯૫૩૭૧૭૮૩૨૩ઓમસોહમ નિર્ગુણાકુમારી
૧૦સુમનભાઇ ચેમાભાઇ ગામીતજિલ્‍લા પંચાયત તાપી અધ્‍યક્ષશ્રી૯૮૭૯૭૭૩૪૩૨સુમનભાઇ ચેમાભાઇ ગામીત
૧૧એલીશાબેન અયુબભાઇ ગામીતજિલ્‍લા પંચાયત તાપી અધ્‍યક્ષશ્રી૯૯૦૯૨૧૦૨૪૯એલીશાબેન અયુબભાઇ ગામીત
૧૨સુનિતાબેન જયંતિભાઇ ગામીતજિલ્‍લા પંચાયત તાપી સદસ્‍યશ્રી સુનિતાબેન જયંતિભાઇ ગામીત
૧૩રમીલાબેન રામભાઇ ગામીત સદસ્‍યશ્રી જિલ્‍લા પંચાયત તાપી ૯૮૨૫૬૨૦૩૫૫રમીલાબેન રામભાઇ ગામીત
૧૪જીજાબેન જગદીશભાઇ ગામીતસદસ્‍યશ્રી જિલ્‍લા પંચાયત તાપી ૮૯૮૦૭૭૭૦૨૨જીજાબેન જગદીશભાઇ ગામીત
૧૫પ્રતિમાબેન શેખરભાઇ પાડવી સદસ્‍યશ્રી જિલ્‍લા પંચાયત તાપી ૯૦૧૬૧૭૨૩૯૭પ્રતિમાબેન શેખરભાઇ પાડવી
૧૬સરિતાબેન જયમિનકુમાર સદસ્‍યશ્રી જિલ્‍લા પંચાયત તાપી ૮૭૫૮૮૨૮૨૫૨સરિતાબેન જયમિનકુમાર
૧૭મોહનભાઇ ઢેડાભાઇ કોંકણીસદસ્‍યશ્રી જિલ્‍લા પંચાયત તાપી૯૮૨૫૫૧૪૫૭૪મોહનભાઇ ઢેડાભાઇ કોંકણી
૧૮અમૃતભાઇ નામદેવ ભાઇ ભીલસદસ્‍યશ્રી જિલ્‍લા પંચાયત તાપી૯૦૪૯૫૨૧૧૦૯અમૃતભાઇ નામદેવ ભાઇ ભીલ
૧૯હિનાબેન નવીનભાઇ ચૌધરીસદસ્‍યશ્રી જિલ્‍લા પંચાયત તાપી૮૨૩૮૦૪૫૫૨૩હિનાબેન નવીનભાઇ ચૌધરી
૨૦સિંગાભાઇ હરજીભાઇ ચૌધરીસદસ્‍યશ્રી જિલ્‍લા પંચાયત તાપી૯૯૨૫૬૯૧૭૭૩સિંગાભાઇ હરજીભાઇ ચૌધરી
૨૧વિજયભાઇ રવજીભાઇ ગામીતસદસ્‍યશ્રી જિલ્‍લા પંચાયત તાપી૯૯૭૮૫૪૦૩૬૫વિજયભાઇ રવજીભાઇ ગામીત
૨૨વિજયભાઇ ચંદુભાઇ ગામીતસદસ્‍યશ્રી જિલ્‍લા પંચાયત તાપી૯૫૮૬૬૦૦૨૭૬વિજયભાઇ ચંદુભાઇ ગામીત
૨૩રેહાનાબેન રાજુભાઇ ગામીતસદસ્‍યશ્રી જિલ્‍લા પંચાયત તાપી૯૯૧૩૪૩૪૪૮૦રેહાનાબેન રાજુભાઇ ગામીત