મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે અધિકારીઓની વિગત

જિલ્‍લા પંચાયત તાપીમાં ફરજ બજાવતા અધિકારીઓની વિગત


અ.નં. અધિકારીનું નામ હોદ્દો શાખા/કચેરીનું નામ ફોન નંકર
શ્રી તુષાર કે. જાની નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (મહેસુલ) મહેકમ/મહેસુલ ૯૭૨૪૩૩૦૩૦૦
શ્રીમતિ પી. એન. પાટડીઆ નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (વિકાસ) વિકાસ ૭૫૬૭૦૧૮૧૦૨
શ્રી બી. એફ. પટેલ હિસાબી અધિકારીશ્રી હિસાબનીશ ૯૪૨૭૦૫૩૮૪૬
શ્રી જી. બી. વર્મા મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય્‍ અધિકારીશ્રી આરોગ્‍ય ૯૦૯૯૯૪૩૩૩૬
શ્રી સી. એમ. ડામોર કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી બાંધકામ ૯૪૨૭૫૯૭૦૮૬
શ્રી પી. આર. ચૌધરી જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી ખેતીવાડી ૯૪૨૬૮૬૯૦૩૯
શ્રી એ. એચ. પટેલ ઇ/ચા જિ. પ્રા. શિક્ષણાધિકારીશ્રી શિક્ષણ ૯૪૨૮૪૯૧૦૫૩
શ્રી બી. એમ. પટેલ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી સિંચાઇ ૯૪૨૯૨૭૬૩૩૦
શ્રી કે. વી. પટેલ જિલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી આંકડા શાખા ૯૪૨૮૩૮૩૧૧૨
૧૦શ્રી કે. ટી. ચૌધરી ઇ/ચા પ્રોગ્રામ ઓફિસર આઇસીડીફએસ ૯૭૨૭૭૭૪૬૩૩
૧૧ ડૉ. સી. એમ. રાણા ના. પશુપાલન નિયામકશ્રી પશુપાલન ૯૪૨૭૦૫૨૨૪૮
૧૨ શ્રી એ. વી. ચૌધરી ઇ/ચા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી સમાજ કલ્‍યાણ ૯૯૭૮૩૩૨૮૭૯
૧૩ડૉ. જયશ્રી બી. ચૌધરી ઇ/ચા જિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારી આયૂર્વેદ શાખા ૯૪૨૭૪૭૨૫૭૪
૧૪શ્રી બી. બી. પંચાલ મદદનીશ જિલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર સહકાર -

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/1/2019

વપરાશકર્તાઓ : 471196