પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહીવટી અધિકારીઓ

વહીવટી અધિકારીઓ


અ.નઁકચેરીનુ નામઅધિકારીનુ નામહોદ્દો કચેરીનો ફોન નઁબરફેક્સ નઁબરમોબાઇલ નઁબર
જિલ્લા પંચાયત ભવન જિલ્લા પંચાયત તાપી વ્યારા (બ્લોક નં. ૭,૮)શ્રી એન.કે.દામોરજિલ્લા વિકાસ અધિકારી૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૧૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨-
જિલ્લા પંચાયત ભવન જિલ્લા પંચાયત તાપી વ્યારા (બ્લોક નં. ૭,૮)શ્રીમતિ એન. પી પાટડીયાનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી૦૨૬૨૬-૨૨૧૮૦૮૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨૭૫૬૭૦૧૮૧૦૨
જિલ્લા પંચાયત ભવન જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી તાપી (બ્લોક નં ૧૧)શ્રી બી.એન.વસાવાનિયામકશ્રી જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી તાપી૦૨૬૨૬-૨૨૩૨૩૨૯૮૨૫૪૪૭૧૨૨
પ્રયોજના વહીવટ દારની કચેરી સોનગઢશ્રી ડામોર સાહેબપ્રયોજના વહીવટ દારશ્રી સોનગઢ૦૨૬૨૪-૨૨૨૧૪૮૯૯૭૮૪૦૫૬૪૬ / ૯૪૨૭૦૭૯૬૭૩
પ્રાંત કચેરી નિઝરશ્રી જે.ડી.દેશાઇપ્રાંત અધિકારીશ્રી ઉચ્છલ-નિઝર૦૨૬૨૮-૨૪૪૦૦૯૯૮૨૫૦૯૪૦૧૯
પ્રાંત કચેરી વ્યારશ્રી વી.પી.પટેલપ્રાંત અધિકારીશ્રી વ્યારા,વાલોડ,સોનગઢ૦૨૬૨૪-૨૨૦૫૫૧૯૯૭૮૪૦૫૦૫૩
જિલ્લા પંચાયત તાપી શિક્ષણ શાખા (બ્લોક નં ૧૧)શ્રી ડી.એમ.ચૌહાણજિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી૯૭૨૩૧૨૦૦૭૧૧
જિલ્લા પંચાયત તાપી શિક્ષણ શાખા (બ્લોક નં ૧૧)શ્રી એન.બી.ચૌધરીહિસાબી અધિકારી૯૪૨૯૪૬૬૫૪૭
જિલ્લા પંચાયત તાપી શિક્ષણ શાખા (બ્લોક નં ૧૧)શ્રી એસ.સી.વસાવાયોજનાસહ તાલુકા વિકાસ અધિકારી વ્યારા૦૨૬૨૬-૨૨૦૦૦૬૯૮૨૫૭૮૩૮૩૪
૧૦તાલુકા પંચાયત કચેરી વાલોડ,તાપીશ્રી અજય પટેલ (ઇ.ચા)તાલુકા વિકાસ અધિકારી,વાલોડ૦૨૬૨૫-૨૨૦૦૨૬૦૨૬૨૫-૨૨૨૨૯૨
૧૧તાલુકા પંચાયત કચેરી સોનગઢ,તાપીશ્રી સી.વી.લટાયોજનાસહ તાલુકા વિકાસ અધિકારી,સોનગઢ૦૨૬૨૪-૨૨૨૦૨૫૦૨૬૨૪-૨૨૩૫૭૦૯૪૨૭૦૧૩૧૩૭
૧૨તાલુકા પંચાયત કચેરી નિઝર તાપીશ્રી જી.એમ.બોરડતાલુકા વિકાસ અધિકારી,નિઝર૦૨૬૨૮-૨૪૪૨૨૫૭૫૬૭૦૫૦૨૬૩
૧૩તાલુકા પંચાયત કચેરી ઉચ્છલ,તાપીશ્રી બી. ડી. પટેલ તાલુકા વિકાસ અધિકારી,ઉચ્છલ૦૨૬૨૮-૨૨૩૧૧૮૯૮૭૯૫૭૫૯૭૦
૧૪તાલુકા પંચાયત કચેરી ડોલવણ,તાપીશ્રી એમ.ડી.પરમારતાલુકા વિકાસ અધિકારી, ડોલવણ૦૨૬૨૬-૨૫૧૦૦૭૮૩૪૭૫૭૬૧૨૬
૧૫તાલુકા પંચાયત કચેરી કુકરમુંડા,તાપીશ્રી વી.એમ.વસાવાતાલુકા વિકાસ અધિકારી, કુકરમુંડા૦૨૬૨૮-૨૨૩૨૨૫૯૪૨૭૬૭૪૮૩૧
૧૬જિલ્લા પંચાયત ભવન જિલ્લા પંચાયત તાપી સિંચાઇ શાખા (બ્લોક નં ૧૦)શ્રી બી.એમ.પટેલકાર્ય પાલક ઇજનેરશ્રી૦૨૬૨૬-૨૨૦૧૪૨૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨૭૫૭૪૮૪૨૧૩૩
૧૭જિલ્લા પંચાયત ભવન જિલ્લા પંચાયત તાપી બાઁધકામ શાખા (બ્લોક નં ૧૦)શ્રી સી.એમ.ડામોરકા.ઇ.મા*મ પંચાયત૦૨૬૨૬-૨૨૦૦૫૧૦૨૬૨૬-૨૨૦૦૮૧૯૪૨૬૫૩૬૦૩૨
૧૮જિલ્લા પંચાયત ભવન જિલ્લા પંચાયત તાપી પશુપાલન શાખા (બ્લોક નઁ ૦૯)શ્રી સી.એમ.રાણાઇ.ચા.પશુપાલન નિયામકશ્રી૦૨૬૨૬-૨૨૦૬૭૯૯૪૨૭૦૫૨૨૪૮
૧૯જિલ્લા પંચાયત ભવન જિલ્લા પંચાયત તાપી પશુપાલન શાખા (બ્લોક નં ૦૯)શ્રી સી.એમ.રાણામદદનીશ પશુપાલન નિયામકશ્રી૦૨૬૨૬-૨૨૦૬૭૯૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨૯૪૨૭૦૫૨૨૪૮
૨૦જિલ્લા પંચાયત ભવન જિલ્લા પંચાયત તાપી હિસાબી શાખા (બ્લોક નં ૦૯,૦૮)શ્રી એ.વી.ચૌધરીઇ.ચા.જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રી૦૨૬૨૬-૨૨૦૬૨૨૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨
૨૧જિલ્લા પંચાયત ભવન જિલ્લા પંચાયત તાપી સહકાર શાખા(બ્લોક નં ૦૯,૦૮)શ્રી મહાલા સાહેબમદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટારશ્રી૦૨૬૨૬-૨૨૦૬૨૨૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨
૨૨જિલ્લા પંચાયત ભવન જિલ્લા પંચાયત તાપી આંકડા શાખા (બ્લોક નં ૦૮)શ્રી કે.વી.પટેલજિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી૦૨૬૨૬-૨૨૦૬૨૨૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨૯૪૨૮૩૮૩૧૧૨
૨૩જિલ્લા પંચાયત ભવન જિલ્લા પંચાયત તાપી ખેતીવાડી શાખા (બ્લોક નં૦૯)શ્રી પી.આર.ચૌધરીજિલ્લા ખેતેવાડી અધિકારીશ્રી૦૨૬૨૬-૨૨૦૩૬૫૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨૯૪૨૬૮૬૯૦૩૯
૨૪મદદનીશ ખેતી નિયામક કચેરી વાલોડ,તાપીશ્રી પી.આર.ચૌધરીમદદનીશ ખેતી નિયામક કચેરી વાલોડ૦૨૬૨૫-૨૨૨૦૭૧૯૮૨૫૧૮૬૫૭૧
૨૫જિલ્લા પંચાયત તાપી-ચીટનશ૦૨૬૨૬-૨૨૧૮૦૯
૨૬મદદનીશ ખેતી નિયામક કચેરી સોનગઢ,તાપીશ્રી સતીષ બી. ગામીતમદદનીશ ખેતી નિયામક કચેરી સોનગઢ૦૨૬૨૪-૨૨૨૧૦૪૯૯૭૯૪૬૮૦૭૦
૨૭જિલ્લા પંચાયત ભવન તાપી (ICDS શાખા) બ્લોક નં ૦૯શ્રી કે.ટી.ચૌધરીઇ.ચા.પ્રોગ્રામ ઓફિસર૦૨૬૨૬-૨૨૦૪૦૫૯૭૨૭૭૭૪૬૩૩
૨૮જિલ્લા પંચાયત ભવન તાપી (ICDS શાખા) બ્લોક નં૧શ્રીમતી જશુબેન સી.ગામીતસી.ડી.પી.ઓ વ્યારા-૧૦૨૬૨૬-૨૨૦૪૦૫૯૬૨૪૩૨૩૭૫૩
૨૯જિલ્લા પંચાયત ભવન તાપી (ICDS શાખા) બ્લોક નં ૧૧શ્રીમતી નીલાબેન સી.ડી.પી.ઓ વ્યારા-૨૦૨૬૨૬-૨૨૦૫૦૬૮૧૨૮૫૫૦૭૯૯
૩૦ICDS કચેરી,વાલોડશ્રીમતી રંજનબેન આર.ચૌધરીસી.ડી.પી.ઓ વલોડ૦૨૬૨૫-૨૨૨૧૫૪૯૭૨૭૫૯૯૦૩૮
૩૧ICDS કચેરી,સોનગઢશ્રીમતી વીણાબેન કે.પટેલસી.ડી.પી.ઓ સોનગઢ-૧૦૨૬૨૪-૨૨૨૭૧૭૯૭૨૭૭૬૩૦૨૧
૩૨ICDS કચેરી,સોનગઢશ્રીમતી કાંતાબેન ઝેડ.ચૌધરીસી.ડી.પી.ઓ સોનગઢ-૨૦૨૬૨૪-૨૨૨૭૧૭૯૪૨૭૩૪૫૫૨૨ । ૭૫૭૩૦૩૪૨૦૪
૩૩ICDS કચેરી,ઉચ્છલશ્રીમતી અંશુયાબેન બી.ચૌધરીઇચા.સી.ડી.પી.ઓ ઉચ્છલ૦૨૬૨૮-૨૩૧૨૧૧૭૫૭૩૦૩૪૦૯૫
૩૪ICDS કચેરી,નિઝરશ્રીમતી ગંગાબેન ચૌધરી(ઇ.ચા) ઇચા.સી.ડી.પી.ઓ નિઝર૦૨૬૨૮-૨૯૦૭૯૮૯૫૩૭૪૯૭૯૦૯ । ૭૫૭૩૦૩૪૨૦૭
૩૫જિલ્લા પંચાયત ભવન જિલ્લા આરોગ્ય કચેરી તાપી વ્યારા(બ્લોક નં. ૧૮)ડો.આર.એ. રંગુનવાલાઅધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી૦૨૬૨૬-૨૨૦૩૭૬૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨૯૭૨૭૭૦૯૬૫૫
૩૬જિલ્લા પંચાયત ભવન જિલ્લા આરોગ્ય કચેરી તાપી વ્યારા(બ્લોક નં. ૧૮)ડો. સ્‍નેહલ પટેલ ઇ.એમ.ઓ૦૨૬૨૬-૨૨૧૮૧૨૯૭૨૭૭૦૯૫૯૨
૩૭જિલ્લા પંચાયત ભવન જિલ્લા આરોગ્ય કચેરી તાપી વ્યારા(બ્લોક નં. ૧૮)ડો.કે.ટી.ચૌધરીક્લોટી એન્સ્યુરન્સ મેડીકલ ઓફીસર૦૨૬૨૬-૨૨૧૮૧૨૯૭૨૭૭૭૪૬૩૩
૩૮જિલ્લા પંચાયત ભવન જિલ્લા આરોગ્ય કચેરી તાપી વ્યારા(બ્લોક નં. ૧૮)ડો.સ્નેહલ પટેલ (ઇ.ચા)જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારી૦૨૬૨૬-૨૨૦૪૫૩૯૭૨૭૭૦૯૫૯૨
૩૯ટી.એચ.ઓ , વ્યારાડો.આર.એચ.સોનીબી.એચ.ઓ.વ્યારા૦૨૬૨૬-૨૨૦૩૫૨૯૭૨૭૭૦૯૫૭૬
૪૦ટી.એચ.ઓ , વાલોડડો.પી.આર.દેશાઇ બી.એચ.ઓ.વાલોડ૦૨૬૨૫-૨૨૨૬૦૧૯૭૨૭૭૦૯૫૫૩
૪૧ટી.એચ.ઓ , સોનગઢડો.ડી.સી.ચૌધરીબી.એચ.ઓ.સોનગઢ૦૨૬૨૪-૨૨૩૦૭૧૯૭૨૭૭૦૯૫૮૬
૪૨ટી.એચ.ઓ , નિઝરડો.જે.જે.પાટીલબી.એચ.ઓ.નિઝર૦૨૬૨૮-૨૪૪૮૫૫૯૭૨૭૭૦૯૬૦૩
૪૩પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર વાંકા,નિઝરડો.જે.વી.ગાવીતપી.એચ.સી.વાંકા નિઝર૮૨૩૮૦૧૨૦૦૬
૪૪પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર વેલ્ધા,નિઝરડો.જે.વી.ગાવીતપી.એચ.સી.વેલ્ધા નિઝર૮૨૩૮૦૧૨૦૦૬
૪૫પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર રાયગઢ, નિઝરડો.જયદીપ એન. વલવીપી.એચ.સી.રાયગઢ નિઝર૯૭૨૭૭૦૯૬૦૭
૪૬પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર કુકરમુંડા, નિઝરડો.આર.પી.પાટીલપી.એચ.સી.કુકરમુંડા નિઝર૯૭૨૭૭૦૯૬૦૩
૪૭પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ગંગથા, નિઝરડો.ભાવિન આર. ચૌધરીપી.એચ.સી.ગંગથા નિઝર૯૮૨૫૩૮૦૬૭૫
૪૮પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ચિતપુર, નિઝરડો.જયેશ કે. અગરવાલપી.એચ.સી.ચિતપુર નિઝર૭૫૭૪૮૩૫૧૧૦
૪૯પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ભડભુંજા, ઉચ્છલડો.વિલાસ સી. ગાવીતપી.એચ.સી.ભડભુંજા ઉચ્છલ૭૫૭૪૮૩૫૧૦૮
૫૦પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ચાંપાવાડી, વ્યારાડો.નુતન આર. ચૌધરીપી.એચ.સી.ચાંપાવાડી વ્યારા૯૭૨૭૭૦૯૫૭૭
૫૧પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર કાળાવ્યારા,વ્યારાડો.નિલેશ ડી. ચૌધરીપી.એચ.સી.કાળાવ્યારા વ્યારા૯૭૨૭૭૦૯૫૮૧
૫૨પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર માયપુર, વ્યારાડો.તન્વી ચૌધરીપી.એચ.સી.માયપુર વ્યારા૯૭૨૭૭૦૯૫૮૩
૫૩પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર બાલપુર,વ્યારાડો.રાજેશ જે. ચૌધરીપી.એચ.સી.બાલપુર વ્યારા૯૭૨૭૭૦૯૫૭૮
૫૪પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર જેસીંગપુર,વ્યારાડો.સંદિપ એન.ચૌધરીપી.એચ.સી.જેસીંગપુર વ્યારા૯૭૨૭૭૦૯૫૮૯
૫૫પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ડોલવણડો.બિનેશ ગામીતપી.એચ.સી.ડોલવણ૯૭૨૭૭૦૯૫૮૪
૫૬પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર પંચોલ૯૭૨૭૭૦૯૫૮૦
૫૭પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર કરંજખેડ વ્યારાડો.નેહલ જી. ઢોડિયાપી.એચ.સી.કરંજખેડ વ્યારા૯૭૨૭૭૦૯૫૮૨
૫૮પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અલગઢ, વાલોડડો.ભાગ્યેશ્રી ચૌધરીપી.એચ.સી.અલગઢ વ્યારા૯૭૨૭૭૦૯૫૫૭
૫૯પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર બુહારી, વાલોડડો. તરલીકા ચૌધરીપી.એચ.સી.બુહારી વાલોડ૯૭૨૭૭૦૯૫૫૪
૬૦પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર દેગામા વાલોડડો.પ્રનય પટેલપી.એચ.સી.દેગામા વાલોડ૯૭૨૭૭૦૯૫૫૬
૬૧પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર કલમકુઇ ,વાલોડડો.નિકુંજ ચૌધરીપી.એચ.સી.કલમકુઇ વલોડ૯૭૨૭૭૦૯૫૫૫
૬૨પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર જામખડી, સોનગઢડો.કલ્પેશ ચૌધરીપી.એચ.સી.જામખડી સોનગઢ૯૮૨૫૬૧૪૮૪૨
૬૩પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર વીરથવા, સોનગઢડો.યોગેશ ઘોધરીપી.એચ.સી.વીરથવા સોનગઢ૯૭૨૭૭૦૯૫૮૮
૬૪પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર બંધરપાડા,સોનગઢડો.સુજાતા એમ. પટેલપી.એચ.સી.બંધરપાડા સોનગઢ૯૭૨૭૭૦૯૫૮૯
૬૫પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ઉખલદા, સોનગઢડો.મયંક ડી. ચૌધરીપી.એચ.સી. ઉખલદા સોનગઢ૯૭૨૭૭૦૯૫૯૦
૬૬પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર બોરદા, સોનગઢડો.તેજસ સી. જાગીરદારપી.એચ.સી. બોરદા સોનગઢ૯૭૨૭૭૦૯૫૯૧
૬૭પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ઉકાઇ, સોનગઢડો.સ્નેહલ બી. પટેલપી.એચ.સી. ઉકાઇ સોનગઢ૯૭૨૭૭૦૯૫૯૨
૬૮પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અગાસવણ , સોનગઢડો.ભાવના પટેલપી.એચ.સી. અગાસવાણ સોનગઢ૯૭૨૭૭૦૯૫૯૩
૬૯પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખેરવાડા,સોનગઢડો.પ્રિયાંકા બી. ચૌધરીપી.એચ.સી. ખેરવાડા સોનગઢ૯૯૧૩૧૨૨૯૯૦
૭૦ટી.એચ.ઓ , નિઝરશ્રી આઇ.બી.પટેલવહિવટી અધિકારી નિઝર૭૬૦૦૯૫૯૬૦૧
૭૧ટી.એચ.ઓ , સોનગઢશ્રીમતિ વર્ષાબેન ગામીતવહિવટી અધિકારી સોનગઢ૯૬૮૭૨૦૦૭૦૭
૭૨ટી.એચ.ઓ , ઉચ્છલશ્રીમતિ વર્ષાબેન ગામીતઇચા.વહિવટી અધિકારી ઉચ્છલ૯૬૮૭૨૦૦૭૦૭
૭૩ટી.એચ.ઓ , વાલોડવહિવટી અધિકારી વાલોડ૦૨૬૨૬-૨૨૦૩૫૨
૭૪ટી.એચ.ઓ , વ્યારાશ્રી આઇ.બી.પટેલઇચા.વહિવટી અધિકારી વ્યારા૦૨૬૨૬-૨૨૧૮૦૮૭૬૦૦૯૫૯૬૦૧
૭૫જિલ્લા પંચાયત ભવન જિલ્લા પંચાયત તાપી હિસાબી શાખા (બ્લોક નં ૦૯,૦૮)શ્રી બી.એફ.પટેલહિસાબી અધિકારી૦૨૬૨૬-૨૨૧૮૦૮૯૪૨૭૦૫૩૮૪૬
૭૬જિલ્લા પંચાયત ભવન જિલ્લા પંચાયત તાપી હિસાબી શાખા (બ્લોક નં ૦૯,૦૮)શ્રી એ.વી.ચૌધરીઆંતરિક અન્વેશણ અધિકારી૦૨૬૨૬-૨૨૨૦૧૯૦૨૬૨૬-૨૨૨૩૩૯૯૯૭૮૩૩૨૮૭૯
૭૭નાયબ વન સંરક્ષકની કચેરી તાપીડો. કે. શશીકુમારનાયબ વન સંરક્ષક૦૨૬૨૬-૨૨૦૩૨૪૯૭૧૨૯૭૦૮૭૬
૭૮સમાજ સુરક્ષા વિકસતી જાતિની કચેરી તાપીશ્રી મુકેશ આર. પટેલસમાજ કલ્યાણ વિકસતી જાતિ૦૨૬૨૬-૨૨૧૮૨૦૯૯૭૯૯૧૨૯૦૭
૭૯જિલ્લા પંચાયત ભવન જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર તાપી (બ્લોક નં.૫)શ્રી ડી.આર. પરમારજનરલ મેનેજર જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર૦૨૬૨૬-૨૨૦૩૩૮૯૯૨૪૬૯૭૩૬૬
૮૦જિ. પાણી પુરવઠા કચેરી પ્રસુન પાર્ક મિશન નાકા પાસે તાપીશ્રી ઘનશ્યામ મહાજનકા.ઇ.શ્રી૦૨૬૨૬-૨૨૦૪૧૮૦૨૬૨૬-૨૨૦૪૧૯૯૯૭૮૪૦૬૬૩૦
૮૧જિલ્લા પંચાયત ભવન તાપી કા.ઇ.કચેરી માxમ સ્ટેટ (બ્લોક નં. ૧૦)શ્રી એમ.એમ. ચૌધરીકા.ઇ.શ્રી૦૨૬૨૬-૨૨૦૧૬૫૯૬૮૭૮૭૪૮૬૧
૮૨જી.ઇ.બી. વ્યારાશ્રી અંકુશ પટેલકા.પા.ઇ.શ્રી૦૨૬૨૬-૨૨૦૨૩૩૯૮૭૯૨૦૦૭૭૧
૮૩જિલ્લા પંચાયત ભવન તાપી જિલ્લા તિજોરી કચેરી (બ્લોક નં.૫)શ્રી એચ.કે.ઉપાધ્યાયજિલ્લા તિજોરી અધિકારી૯૪૦૮૧૫૦૦૨૩
૮૪જિલ્લા પંચાયત ભવન તાપી જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી (બ્લોક નં.૫)શ્રી મકવાણા સાહેબ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી૯૭૨૩૧૨૦૭૧૧
૮૫મતસ્ય ઉદ્યોગ ઉકાઇશ્રી પટેલ સાહેબમદદનીશ નિયામકશ્રી૦૨૬૨૬-૨૨૧૨૯૪૯૮૭૯૩૩૫૪૧૨
૮૬એગ્રિકલ્ચર ટેકનોલોજી મેનેજમેન્ટ એજન્સીશ્રી પી.આર.ચૌધરીપ્રોજેકટ ડાયરેકટર૦૨૬૨૬-૨૨૧૪૨૩૯૪૨૬૮૬૯૦૩૯
૮૭નાયબ બાગાયત કચેરી તાપીશ્રી કે.વી.પટેલનાયબ બાગાયત નિયામક૦૨૬૨૬-૨૨૦૩૯૪
૮૮જિલ્લા સજીસ્ટારશ્રી એસ.ડી.ભોયેજિલ્લા સજીસ્ટાર૦૨૬૨૬-૨૨૨૯૮૦૯૪૨૬૮૫૮૮૮૩
૮૯માહિતી નિયામકશ્રી સંગાડા સાહેબમાહિતી નિયામક૦૨૬૨૬-૨૨૦૪૦૯૯૮૭૯૧૫૫૧૪૨
૯૦ખેડુત તાલીમ વ્યારાશ્રી પી.આર.ચૌધરીનાયબ ખેતી નિયામક૯૪૨૬૮૬૯૦૩૯
૯૧સબ રજીસ્ટારની કચેરીશ્રી એસ.કે.પટેલસબરજીસ્ટર૦૨૬૨૬-૨૨૦૫૧૯૯૮૯૮૭૩૯૨૯૫
૯૨સામાજિક વનિકરણની કચેરીશ્રી એમ.આઇ.પુરબીયાઇ.ચા.આર.એફ.ઓ૦૨૬૨૬-૨૨૦૦૦૩૯૪૨૭૧૮૦૧૭૩
૯૩જિલ્લા પંચાયત ભવન જિલ્લા પંચાયત તાપી ડી.પી.એમ.યુ. શાખા (બ્લોક નં ૦૯)શ્રી કે.ટી.ચૌધરીજિલ્લા પ્રોગ્રામ મેનેજમેન્ટ અધિકારી૦૨૬૨૬-૨૨૩૦૩૩૯૭૨૭૭૭૪૬૩૩
૯૪લોકલ ક્રાઇમ બ્રાંચશ્રી એન.એચ.ચૌહાનપી.એસ.આઇ૦૨૬૨૬-૨૨૦૨૮૯૯૬૮૭૭૦૦૦૭૭
૯૫જિલ્લા પંચાયત ભવન તાપી જિલ્લા રોજગાર કચેરી (બ્લોક નં.૫)શ્રી બી.એન.મોદીઇ.ચા.જિલ્લા રોજગાર અધિકારી૦૨૬૨૬-૨૨૧૪૭૬૯૮૯૮૮૯૭૮૯૪
૯૬સહાયક વાણિજ્ય વેરા કમિશ્નરની કચેરીશ્રી એન.એ.પટેલવાણિજ્ય વેરાઅધિકારી૦૨૬૨૬-૨૨૧૪૭૬૮૨૩૮૨૪૫૩૩૦