પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠજિલ્લા પ્રમુખ વિષે

જિલ્લા પ્રમુખ વિષે

ગજરાબેન અમરસિંહભાઇ ચૌધરી
પ્રમુખનું નામ :ગજરાબેન અમરસિંહભાઇ ચૌધરી
સરનામું:જિલ્‍લા પંચાયત, તાપી
ફોન નં 
ફેકસ નં 
મો.નં. ૯૮૨૫૧૨૨૫૧૩