પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પશુપાલન શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ પશુપાલન શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્લા પંચાયત કચેરી, તાપી-વ્યારા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એચ. જે. સોલંકી, નાયબ પશુપાલન નિયામક
ફોન નં ૦૨૬૨૬-૨૨૦૬૭૯
ફેક્સ નંબર ૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨
મોબાઇલ નંબર ૯૮૨૫૭૩૧૪૧૨
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧. શ્રી એચ. જે. સોલંકી નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી ૦૨૬૨૬-૨૨૦૬૭૯ ૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨ ૯૮૨૫૭૩૧૪૧૨ -
૧. શ્રી કે. જે. શુકલ મદદ પશુપાલન નિયામકશ્રી ૦૨૬૨૬-૨૨૦૬૭૯ ૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨ ૯૮૯૮૩૩૮૫૦૧ -