પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પશુપાલન શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ પશુપાલન શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્લા પંચાયત કચેરી, તાપી-વ્યારા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી સી. એમ. રાણા , ઇ.ચા.પશુપાલન નિયામક
ફોન નં૦૨૬૨૬-૨૨૦૬૭૯
ફેક્સ નંબર ૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨
મોબાઇલ નંબર૯૪૨૭૦૫૨૨૪૮

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રી સી. એમ. રાણા ઇ.ચા.પશુપાલન નિયામક ૦૨૬૨૬-૨૨૦૬૭૯૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨૯૪૨૭૦૫૨૨૪૮-
૧.શ્રી કે. જે. શુકલમદદ પશુપાલન નિયામકશ્રી ૦૨૬૨૬-૨૨૦૬૭૯૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨૯૮૯૮૩૩૮૫૦૧-