પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર

જીલ્‍લા સેવા પસંદગી સમિતિ જીલ્‍લા પંચાયત તાપી

મુખપૃષ્ઠઅવનવા સમાચાર

જીલ્‍લા પંચાયત તાપી સેવા પસંદગી સમિતિ ના રોજ લેવાયેલ વિવિધ સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ રીકમન્ડેશન લીસ્ટ,ફાઇનલ આન્સર કી તથા રીઝલ્ટ


Final Ans. Key of MPHW for DPSSC Dangs/Tapi/Navsari/Surat/Narmada

Provisional recommendation list for the post of Female Health Worker

Provisional recommendation list for the post of Junior Clerk

Provisional recommendation list for the post of Female Health Worker

Provisional recommendation list for the post of Talati cum Mantri