પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સહકાર શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ સહકાર શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્લા પંચાયત કચેરી, તાપી-વ્યારા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી બી. બી. પાંચાલ , મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર
ફોન નં-
ફેક્સ નંબર -

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રી બી. બી. પાંચાલમદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર --૯૯૯૮૦૮૧૭૯૨-