પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

  આરોગ્ય શાખાના મહેકમના કર્મચારીઓની નિમણુંક તેમજ નિયંત્રણની કામગીરી .
  આરોગ્ય શાખા હેઠળના વર્ગ -૨ના અધિકારીની કામગીરીનું મુલ્યાંકન તેમજ નિયંત્રણ .
  જાહેર આરોગ્ય અંગેની કામગીરી .
  રાષ્ટ્રિય કાર્યક્રમો અંગેની કામગીરી, દેખરેખ અને નિયંત્રણ .
  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોની દેખરેખ અને નિયંત્રણ .
  જીલ્લા રજીસ્ટ્રાર, જન્મ -મરણ અંગેની કામગીરી .
  પ્રજનન, બાળ આરોગ્ય અને આરોગ્યના કાર્યક્રમોનું નિયમન .
  સગર્ભા માતાઓની કાળજી તેમજ નવજાત શિશુ તથા બાળકોની કાળજી .
  આર . સી . એચ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આઈ . ઈ . સી . સી કામગીરીનું આયોજન અને અમલીકરણ .
  રોગચાળા નિયંત્રણ અંગેની કામગીરી .
  મેલેરીયા નિયંત્રણ અંગેની કામગીરી .
  કુટુંબ કલ્યાણ, અંધત્વ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ .
  રસીકરણ કાર્યક્રમ.
  આરોગ્ય તંત્રનું નિયંત્રણ .
  શાળાના બાળકોની આરોગ્યની તપાસણી.