પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાપાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતી

અ.નં.  પાકનું નામ  વાવેતર વિસ્તાર હેકટરમાં  સિંચાઇવિસ્તારમાં
અનાજ અને કઠોર     
૧.૧ અનાજ     
  ૧. ચોખા  ૧૦૨૪૭૫ ૫૬૧૯૪
  ર. ઘઉ  ૧૧૦૬૮ ૧૧૦૬૮
  ૩. જુવાર  ૫૭૪૬૭ ૫૩૯
  ૪.બાજરી  ૧૯
  પ. મકાઈ  ૧૯૧૩
  ૬. કોદરા 
  ૭. રાગી  ૪૩૨
  ૮.અન્ય અનાજ  ૮૩
  કુલ અનાજ  ૧૭૩૪૫૭ ૬૭૮૧૦
૧.ર  કઠોળ     
  ૧.તુવેર  ૩૮૮૭૫ ૧૫૬૧
  ર.ચણા  ૩૧૫૮
  ૩.અન્ય કઠોર  ૧૦૮૬૪
  ૪. કુલ કઠોર  ૫૨૮૯૭ ૧૫૬૧
  કુલ ખાદ્ય પાકો  ૨૨૬૩૫૪ ૬૯૩૭૧
ર.  તેલીબીયા     
  ર.૧ મગફળી કુલ  ૧૭૬૫૬ ૯૪૮૯
  ર.ર એરંડા  ૩૩૨
  ૨.૩ અન્ય ૪૮૮૧
  કુલ તેલીબીયા  ૨૨૮૬૯ ૯૪૮૯
અન્ય અખાદ્ય પાકો     
  ૩.૧ શેરડી  ૧૬૬૬૪૩ ૧૬૬૬૪૩
  ૩.ર કપાસ  ૯૦૦૧ ૯૦૦૧
  ૩.૩ ફળો ૮૮૯૫