પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

  જિલ્લાની ખેતી વિકાસને લગતી કામગીરી
  નવી ખેતી ૫ઘ્ઘ્તિઓ અને સંશોધનોની જાણકારી આ૫વી .
  કૃષિ વિસ્તરણ કામગીરી કરવી .
  ખાતેદાર ખેડુત અકસ્માત વિમા યોજનાની અમલવારી કરવી .
  કેન્દ્ર /રાજય પુરસ્કૃત કૃષિ સહાય યોજનાઓની અમલવારી કરવી .
  સુ૧મ૫યિત ૫ઘ્ધતી અંગે ખેડુતોને માર્ગદર્શન આ૫વું .
  કુદરતી આ૫તિના સંજોગોમાં ખેડુતોને પેકેજની જોગવાઈ મુજબ સર્વે અરજીઓ મેળવવી, ચકાસણી કરવી અને સહાય ચુકવવી .