પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાસિંચાઈ

સિંચાઈ

અનં. તાલુકાનું નામ  વર્ષ નહેરની લંબાઇ પાતાળકુવા ફક્ત સિંચાઇના કુવા 
(કિ.મી.માં) સરકારી ખાનગી
સરકારી  ખાનગી સરકારી  ખાનગી પાકા  કાચા પાકા  કાચા
  જીલ્લાનું કુલ  ૨૦૦૪-૦૫ ૨૯૫     ૩૨ ૫૪૨૪ ૮૪૯
    ૨૦૦૫-૦૬ ૨૯૫     ૩૩ ૫૬૪૬ ૧૦૧૧
નીઝર  ૨૦૦૪-૦૫     ૧૩૪૮ ૪૮૭
    ૨૦૦૫-૦૬     ૧૩૫૧ ૪૮૫
ઉચ્છલ ૨૦૦૪-૦૫     ૪૭૮ ૬૬
    ૨૦૦૫-૦૬     ૬૨૧ ૬૫
સોનગઢ ૨૦૦૪-૦૫ ૫૧     ૧૧૫૮ ૨૨૩
    ૨૦૦૫-૦૬ ૫૧     ૧૨૨૮ ૩૪૨
વ્યારા ૨૦૦૪-૦૫ ૭૨     ૧૬૦૪
    ૨૦૦૫-૦૬ ૭૨     ૧૬૦૮ ૪૮
વાલોડ ૨૦૦૪-૦૫ ૧૭૨     ૩૦ ૮૩૬ ૭૩
    ૨૦૦૫-૦૬ ૧૭૨     ૩૦ ૮૩૮ ૭૧
 
આગળ જુઓ