પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ મહેસૂલ શાખાવરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

અ.નં. તાલુકાનું
નામ
વર્ષ જાન્યુઆરી - મે જુન જુલાઈ
વરસાદવાળા
દિવસો
વરસાદ
મિ.મી.
વરસાદવાળા
દિવસો
વરસાદ
મિ.મી.
વરસાદવાળા
દિવસો
વરસાદ
મિ.મી.
નીઝર ૨૦૦૬-૦૭ - - ૧૧ ૩૬૭ ૨૩ ૯૭૯
૨૦૦૭-૦૮ - - ૧૪ ૨૫૩ ૧૨ ૪૫૪
ઉચ્છલ ૨૦૦૬-૦૭ - - ૯૫ ૨૦ ૬૦૯
૨૦૦૭-૦૮ - - ૧૦૭ ૧૬ ૧૯૪
સોનગઢ ૨૦૦૬-૦૭ - - ૧૦ ૬૧૩ ૨૬ ૨૦૯૪
૨૦૦૭-૦૮ - - ૯૧ ૧૯ ૨૩૨
વ્યારા ૨૦૦૬-૦૭ - - ૧૦ ૭૧૨ ૨૪ ૧૬૭૭
૨૦૦૭-૦૮ - - ૯૭ ૨૧ ૫૬૩
વાલોડ ૨૦૦૬-૦૭ - - ૧૦ ૪૧૦ ૨૪ ૧૧૦૭
૨૦૦૭-૦૮ - - ૫૦ ૧૯ ૬૭૭
આગળ જુઓ