પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુધન

પશુધન

અ.નં.  તાલુકાનું નામ  વર્ષ  દેશી ગાયો  કુલ ગૌધન દેશી અને વિદેશી 
૩ વર્ષ ઉપરના નર  ૩ વર્ષ ઉપરની માદા  વાછરડા 
ફકત ઉત્પત્તિ માટે
ઉપયોગમાં લેવાના
અન્ય  ફકત ઉત્પત્તિ
અથવા દૂધ માટે
રાખવામાં આવતી 
અન્ય  નર  માદા 
  જીલ્લાનું કુલ  ૧૯૯૭ ૨૯૯૨ ૭૧૬૧૩ ૩૩૮૦૯ ૨૧૨૭૪ ૧૯૬૩૮ ૩૧૧૧૯ ૧૮૦૪૪૫
    ૨૦૦૨ ૨૦૮૨ ૭૫૫૯૯ ૩૯૫૨૯ ૧૯૮૨૪ ૨૪૩૧૦ ૩૪૮૪૬ ૧૯૬૧૯૦
નીઝર  ૧૯૯૭ ૧૨૯ ૧૧૦૦૮ ૪૭૦૩ ૨૨૫૦ ૨૬૦૦ ૪૧૫૮ ૨૪૮૪૮
    ૨૦૦૨ ૪૫૧ ૧૨૦૪૬ ૭૧૫૨ ૩૫૬૧ ૫૧૫૯ ૬૪૮૪ ૩૪૮૫૩
ર  ઉચ્છલ  ૧૯૯૭ ૧૯૪ ૯૭૨૬ ૫૨૫૩ ૧૫૮૨ ૨૫૬૫ ૪૧૧૧ ૨૩૪૩૧
    ૨૦૦૨ ૩૩ ૧૧૧૨૨ ૪૯૬૮ ૧૨૬૮ ૨૬૧૯ ૩૬૦૮ ૨૩૬૧૮
સોનગઢ  ૧૯૯૭ ૨૭૩ ૨૮૮૬૨ ૮૭૪૪ ૬૪૮૯ ૫૯૩૭ ૭૩૭૯ ૫૭૬૮૪
    ૨૦૦૨ ૪૧૦ ૩૦૮૮૫ ૧૦૫૫૧ ૭૦૫૯ ૬૫૯૦ ૧૦૧૫૯ ૬૫૬૫૪
વ્યારા  ૧૯૯૭ ૨૨૧૫ ૧૯૨૩૮ ૧૦૨૭૩ ૮૪૦૦ ૭૧૯૨ ૧૨૮૫૯ ૬૦૧૭૭
    ૨૦૦૨ ૧૦૨૧ ૧૮૩૫૩ ૧૨૬૮૪ ૬૪૯૫ ૮૧૫૦ ૧૧૦૨૬ ૫૭૭૨૯
વાલોડ ૧૯૯૭ ૧૮૧ ૨૭૭૯ ૪૮૩૬ ૨૫૫૩ ૧૩૪૪ ૨૬૧૨ ૧૪૩૦૫
    ૨૦૦૨ ૧૬૭ ૩૧૯૩ ૪૧૭૪ ૧૪૪૧ ૧૭૯૨ ૩૫૬૯ ૧૪૩૩૬
 
આગળ જુઓ