પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુ સારવાર

પશુ સારવાર

અ.નં. તાલુકાનું નામ વર્ષ સંસ્થાની
સંખ્યા
વર્ષ દરમ્યાન સારવાર પામેલા દવાખાનામાં દાખલ કરેલ માંદા પશુઓની સંખ્યા
બે ખરીવાળા  એક ખરીવાળા  અન્ય  કુલ 
  જીલ્લાનું કુલ  ૨૦૦પ-૨૦૦૬ ૩૬ ૬૧     ૬૧
    ૨૦૦૬-૨૦૦૭ ૩૫ ૪૦     ૪૦
નીઝર  ૨૦૦પ-૨૦૦૬      
    ૨૦૦૬-૨૦૦૭      
ર  ઉચ્છલ  ૨૦૦પ-૨૦૦૬      
    ૨૦૦૬-૨૦૦૭      
સોનગઢ  ૨૦૦પ-૨૦૦૬ ૩૫ - - ૩૫
    ૨૦૦૬-૨૦૦૭ ૧૫ - - ૧૫
વ્યારા  ૨૦૦પ-૨૦૦૬ ૧૦ ૨૬ - - ૨૬
    ૨૦૦૬-૨૦૦૭ ૧૦ ૨૫ - - ૨૫
વાલોડ ૨૦૦પ-૨૦૦૬      
    ૨૦૦૬-૨૦૦૭      
 
આગળ જુઓ