પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાલાયબ્રેરી

લાયબ્રેરી

અનં તાલુકાનું નામ  વર્ષ ગ્રંથાલય વાંચનાલય વાંચનાલય સહિતના ગ્રંથાલય
  જિલ્લાનું કુલ  ૨૦૦૫-૦૬ ૭૩ ૭૩ ૭૩
    ૨૦૦૬-૦૭ ૮૧ ૮૧ ૮૧
નિઝર ૨૦૦૫-૦૬ ૧૭ ૧૭ ૧૭
    ૨૦૦૬-૦૭ ૧૭ ૧૭ ૧૭
ઉચ્છલ ૨૦૦૫-૦૬ ૧૭ ૧૭ ૧૭
    ૨૦૦૬-૦૭ ૨૬ ૨૬ ૨૬
સોનગઢ ૨૦૦૫-૦૬ ૨૧ ૨૧ ૨૧
    ૨૦૦૬-૦૭ ૨૦ ૨૦ ૨૦
વ્યારા ૨૦૦૫-૦૬ ૧૧ ૧૧ ૧૧
    ૨૦૦૬-૦૭ ૧૧ ૧૧ ૧૧
વાલોડ ૨૦૦૫-૦૬
    ૨૦૦૬-૦૭