પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સમાજ કલ્યાણ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ સમાજ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્લા પંચાયત કચેરી, તાપી-વ્યારા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી બી. બી. પાંચાલ, ઇચા. જિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી
ફોન નં(૦૨૬૨૬) ૨૨૦૬૨૨
મોબાઇલ નંબર ૯૯૯૮૦૮૧૭૯૨

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રી બી. બી. પાંચાલઇચા. જિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી(૦૨૬૨૬) ૨૨૦૬૨૨-૯૯૯૮૦૮૧૭૯૨-