પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષે જીલ્લાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

જીલ્લાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા-ર૦૧૧ મુજબ

તાપી જિલ્‍લાની આંકડાકીય વિગતો નીચે મુજબ છે.
અ.નં.વિગતઆંકડાકીય માહિતી
જિલ્‍લાનું ભૌગોલીક સ્‍થાન૨૧/૨૧ ૨૩ ઉ.અ. ૭૨૩૮/૭૪૨૩ પૂ.રે.
કુલક્ષેત્રફળ (ચો.કી.મી.)૩૪૩૪.૬
આબોહવાસમધાત ઉષ્‍ણ
જમીન (હેકટરમાં)૩૪૩૪૭૪
નદીઓતાપી, મીંઢોળા,પૂર્ણા,અંબિકા, ઝાંખરી, કાટા,નેસુ
પાકડાંગર, શેરડી, જુવાર, મગફળી, કેળ
કુલ તાલુકાસોનગઢ, વ્‍યારા, વાલોડ, ઉચ્‍છલ, નિઝર,
કુલ ગામ૫૨૩
ગૃપ ગ્રામ પંચાયતો ૮૩
ગ્રામપંચાયત ની સંખ્‍યા૨૮૪
૧૦નગરપાલિકાર - સોનગઢ , વ્‍યારા
૧૧તાપી જિલ્‍લા કુલ વસ્‍તિ ર૦૧૧ મુજબ (કામચલાઉ)૮૦૭૦૨૨
ગ્રામ્‍ય પુરુષ ર૦૧૧ મુજબ૩૬૧૫૪૮
સ્‍ત્રી૩૬૫૯૮૭
કુલ૭૨૭૫૩૫
શહેરી પુરુષ૪૦૬૪૦
સ્‍ત્રી૩૮૮૪૭
કુલ૭૯૪૮૭
૧૨અનુસુચિત જાતિ પુરુષ ર૦૧૧ મુજબ૪૧૩૯
સ્‍ત્રી૪૦૨૯
કુલ૮૧૬૮
૧૩અનુસુચિત જનજાતિ પુરુષ ર૦૧૧ મુજબ૬૭૯૩૨૦
સ્‍ત્રી૩૪૩૩૬૨
કુલ૬૯૯૩૨૦
૧૪રાજયની કુલ વસ્‍તી સામે જિલ્‍લાની કુલ વસ્‍તીનું પ્રમાણ (ર૦૧૧ મુજબ કામચલાવ)૧.૩
૧૫શહેરી વસ્‍તીનું પ્રમાણ૯.૮
૧૬ગ્રમ્‍ય વસ્‍તીનું પ્રમાણ૯૦.૨
૧૭વસ્‍તીની ગીચતા (દર ચો.કિ.મી.દીઠ)૨૫૭.
૧૮વસ્‍તી વૃઘ્‍ધિ દર (ર૦૦૧ થી ર૦૧૧ દરમ્‍યાન)૧૨.૧
૧૯સાક્ષરતાનું પ્રમાણ ટકામાં પુરુષો૭૫.૪૪
સ્‍ત્રી૬૧.૧૬
કુલ૬૮.૨૬
૨૦કુલ કામ કરનાર૪૫૦૯૦૨
૨૧ખેડૂત૧૨૦૧૪૦
૨૨ખેતમજૂર૧૦૯૭૯૦
૨૩આરોગ્‍યની સવલતો (ગ્રમ્‍ય વિસ્‍તાર)
(અ) સિવિલ હોસ્‍પીટલ
(બ) સામુહિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર
(ક) પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર૩૦
(ડ) પેટા આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર૨૩૦
૨૪પશુ ચિકિત્‍સાની સવલતો (ગ્રમ્‍ય વિસ્‍તાર)
(અ) પશુ દવાખાના
(બ) પશુ ખવાખાના પેટા કેન્‍દ્ર૨૩
૨૫ર૦૦૭ની ૧૮મી પશુધન વસ્‍તી ગણતરી મુજબ૫૧૩૪૪૧
(૧) ગાય૨૧૪૫૫૪
(ર) ભેંસ૧૭૬૪૫૮
(૩) ઘેટા-બકરા૯૪૪૬૫
(૪) અન્‍ય પશુ૨૭૯૬૪
(પ) મરઘા બતકાં૫૦૨૮૩૨
૨૬વીજળી કરણ થયેલા ગામો૪૫૦
૨૭પીવાના પાણીની સવલત વાળા ગામો૪૫૦
૨૮બારે માસ એસ.ટી.ની સવલત ધરાવતા ગામો૪૫૦
૨૯જિલ્‍લા પંચાયત સંચલિત
(અ) પ્રાથમિક શાળાઓની સંખ્‍યા૭૯૮
૩૦અકેલવ્‍ય સ્‍કુલ
૩૧નવોદય વિદ્યાલય
૩૨આશ્રમ શાળા ૬૮
૩૩(અ) ખાનગી શાળાઓની સંખ્‍યા૪૨
(બ) માઘ્‍યમિક શાળા૬૯
(ક) ઉચ્‍ચતર માઘ્‍યમિક શાળાઓની સંખ્‍યા૩૯
(ડ) કોલેજ/ ટેકનીકલ શાળાઓની સંખ્‍યા૭ - સપ્‍ટે.
૩૪સસ્‍તા અનાજની દુકાનો૨૪૮
૩૫યાત્રાના સ્‍થળોસોનગઢ ફોર્ટ-ગૌમુખ, ઉકાઈ ડેમ, પદમ ડુંગરી
૩૬મોટા ઉદ્યોગો
(અ) મોટા અને મઘ્‍યમ કદના
(બ) મઘ્‍યમ કદના
(બ) નાના કદના૧૭૪૭
૩૭આંગણવાડી૧૦૪૯
૩૮આંગણવાડી વર્કરોની સંખ્‍યા
(અ) હેલ્‍પરો૧૦૦૦
(બ) વર્કરો૧૦૪૬
(ક) મુખ્‍ય સેવિકા૪૪
૩૯તલાટીની કુલ સંખ્‍યા
પંચાયત૧૪૨
મહેસુલ૧૫
૪૦ગૂામ સેવકોની સંખ્‍યા
ખેતીવાડી/બેનોર૭૪
૪૧પ્રાથમિક શિક્ષકોની સંખ્‍યા
સરકારી૩૪૨૩
૪૨માઘ્‍યમિકશાળા શિક્ષકોની સંખ્‍યા
(અ) ખાનગી૬૦૦
(બ) સરકારી૨૮
૪૩ઉચ્‍ચતર માઘ્‍યમિક શાળાના શિક્ષકોની સંખ્‍યા
(અ) ખાનગી૨૨૯
(બ) સરકારી૪૬
૪૪ધોરણવાર પ્રાથમિક શાળાઓ
વ્‍યારા
ધોરણ ૧ થી ૩
ધોરણ ૧ થી ૪૯૨
ધોરણ ૧ થી ૫૬૭
ધોરણ ૧ થી ૬
ધોરણ ૧ થી ૭
ધોરણ ૧ થી ૮૯૪
વાલોડ
ધોરણ ૧ થી ૩
ધોરણ ૧ થી ૪૧૭
ધોરણ ૧ થી ૫૨૫
ધોરણ ૧ થી ૬
ધોરણ ૧ થી ૭
ધોરણ ૧ થી ૮૨૮
સોનગઢ
ધોરણ ૧ થી ૩
ધોરણ ૧ થી ૪૪૪
ધોરણ ૧ થી ૫૧૨૪
ધોરણ ૧ થી ૬
ધોરણ ૧ થી ૭
ધોરણ ૧ થી ૮૮૭
ઉચ્‍છલ
ધોરણ ૧ થી ૩
ધોરણ ૧ થી ૪૧૫
ધોરણ ૧ થી ૫૨૮
ધોરણ ૧ થી ૬
ધોરણ ૧ થી ૭
ધોરણ ૧ થી ૮૪૨
નિઝર
ધોરણ ૧ થી ૩
ધોરણ ૧ થી ૪
ધોરણ ૧ થી ૫૬૪
ધોરણ ૧ થી ૬
ધોરણ ૧ થી ૭
ધોરણ ૧ થી ૮૪૭
૪૫રેવન્‍યુ તલાટી સેજાની માહિતી
વાલોડ ૧૩
વ્‍યારા ૩૪
સોનગઢ ૩૫
ઉચ્‍છલ ૧૪
નિઝર ૧૪
૪૬ગોચર જમીન
વાલોડ ૨૩૪-૧૨-૪૧- હે-આરે-ચોમી.
વ્‍યારા ૪૪૮૪-૭૫૩૪ ચો.મી.
સોનગઢ ૩૬૦૨-૭૫-૭૩ હે-આરે-ચોમી.
ઉચ્‍છલ ૨૨-૫૨-૦૧ હે-આરે-ચોમી.
નિઝર ૯૨-૬૬-૩૩ હે-આરે-ચોમી.
૪૭સરકારી પડતર જમીન
વાલોડ ૯૬-૪૩-૪૧ હે-આરે-ચોમી.
વ્‍યારા ૧૧૬૬૭.૫૬૦૧ ચો.મી.
સોનગઢ ૨૮૧૯-૧૦-૦૦ હે-આરે-ચોમી.
ઉચ્‍છલ ૬૧૦-૮૨-૬૭ હે-આરે-ચોમી. .
નિઝર ૫૦૨-૪૩-૭૦ હે-આરે-ચોમી.
૪૮છેલ્‍લા ર વર્ષમાં નવી શાળાઓ માટે ફાળવેલ જમીન
સોનગડ (પ શાળાઓ) ૬૨૦૦૦ ચો.મી.
ઉચ્‍છલ (૩ શાળાઓ) ૪૪૨૮૨ ચો.મી.