પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્કસરનામું :
જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
જીલ્લા પંચાયત કચેરી,
જિલા સેવા સદન, પાનવાડી, તા. વ્યારા, જિ.તાપી
ફોન નં :
૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૧
ફેકસ નં :
૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨