પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્લા પંચાયત કચેરી, તાપી-વ્યારા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી જે. એન. પટેલ, જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી
ફોન નં-
ફેક્સ નંબર -

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રી જે. એન. પટેલજિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી ----
૨.ઇલાબેન ચૌધરી ઇચા. મદદ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી --૯૯૭૯૮૯૪૬૩૫-