પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્લા પંચાયત કચેરી, તાપી-વ્યારા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી આર.જે.માછી, ઇચા. જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી
ફોન નં મો. ૯૭૨૩૧૨૦૭૧૧
ફેક્સ નંબર -
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧. શ્રી આર.જે.માછી ઇચા. જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી - - ૯૭૨૩૧૨૦૭૧૧ -
૧. ઇલાબેન ચૌધરી ઇચા. મદદ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી - - ૯૯૭૯૮૯૪૬૩૫ -