તલાટી કમ મંત્રીની વિગત
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે તલાટી કમ મંત્રીની વિગત

વર્ગ-૩ તલાટી કમ મંત્રીની વિગત તાલુકાવાર/ગામવાર/સેજાની ચાર્જ સાથે વિગત


            સપ્‍ટે.ર૦૧પ અંતિત
અ.ન.તાલુકાનું નામમંજર થયેલ સેજામંજુર થયેલ મહેકમભરાયેલ જગ્‍યાખાલી જગ્‍યા
મુખ્‍યવધારાના ત.ક.મલી.રી.કુલમુખ્‍યવધારાના ત.ક.મલી.રી.કુલમુખ્‍યવધારાના ત.ક.મલી.રી.કુલ
વ્‍યારા૨૯૨૯૧૦૪૦૨૭૨૭૧૦૧૩
ડોલવણ૧૭૧૭૨૩૧૬૧૭
વાલોડ૧૯૧૯૨૮૧૯૨૧
સોનગઢ૫૧૫૧૫૭૪૯૫૧
ઉચ્‍છલ૧૨૧૨૧૫૧૨૧૩
નિઝર૧૨૧૨૧૪૧૧૧૩
કુકરમુન્‍ડા૧૬૧૬૧૮૧૧૧૩
કુલ૧૫૬૧૫૬૨૦૧૯૧૯૫૧૪૫૧૫૫૧૧૧૭૧૨૪૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/9/2018

વપરાશકર્તાઓ : 463630