કુકરમુંડા તાલુકા પંચાયત
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે તલાટી કમ મંત્રીની વિગત

તલાટી કમ મંત્રીશ્રીઓની યાદી

અ.નંસેજાનુ નામસેજામાં સમાવિષ્‍ટ ગ્રામપંચાયતગ્રામ પંચાયતમા સમાવિષ્‍ટ ગામોફરજ બજાવતા ત.ક.મંત્રીનુ નામસેજા પર કયારથી ફરજ બજાવે છે.ફરજના વર્ષરીમાર્કસ
મટાવલમટાવલમટાવલશ્રી. એલ.એમ. બારીયા૧૧/૯/ર૦૧૬શ્રીમતિ એસ.બી. કટારા
 આષ્‍ટાઆષ્‍ટા
 ચિરમટીચિરમટી
બાલંબાબાલંબાબાલંબાશ્રી વી.આર.વાવડીયા૧/૯/ર૦૧૬શ્રી એચ.એમ.કટારીયા
 મોદલામોદલા
 વેશગામ
બહુરૂપાબહુરૂપાબહુરૂપાશ્રી સુનિલ પી.નિકુડીયા૯/૯/ર૦૧પ 
મોરંબામોરંબામોરંબાખાલી જગ્‍યા૧૧/૯/ર૦૧૬શ્રી. ડી. બી. ગોદીયા
 તોરંદાતોરંદા
ચોખીઆમલીચોખીઆમલીચોખ આમલી શ્રી. ડી. બી. ગોદીયા૧૧/૯/ર૦૧૬ શ્રી બી.એલ. જાદવ
 બોરીકુવા
 વરપાડા
 ઝુમકુટી
 અકકલઉતાર
 ઝાપા આમલી
ફુલવાડીફુલવાડીફુલવાડીખાલી જગ્‍યા૧પ/૩/ર૦૧૬ શ્રી. કે. કે. સંધાણી
સદગવાણસદગવાણસદગવાણશ્રી. એચ.એમ.તૈેલી૧૧/૯/ર૦૧૬ શ્રી. ડી. જે. વસાવા
બાલદાબાલદાબાલદાશ્રી. ડી. જે. વસાવા૧૧/૯/ર૦૧૬ શ્રી. એલ.એમ. બારીયા
ગંગથાગંગથાગંગથાશ્રી પ્રભાકર એસ.ગાયકવાડ૩/૧/ર૦૧૬શ્રી. એમ.એચ.બારીયા
 ઝીરીબેડાઝીરીબેડા
૧૦પીસાવરપીસાવરપીસાવરશ્રી સી.એલ.જાદવ૧૧/૯/ર૦૧૬ શ્રી. એચ.એમ.તૈેલી
 ઉભદઉભદ 
૧૧આશ્રાવાઆશ્રાવાઆશ્રાવાશ્રી. આર.એચ. મકવાણા   
 હથોડા 
 પિપલાસ 
 આમોદા તર્ફે તળોદા 
૧૨રાજપુરરાજપુરરાજપુરશ્રી.એમ.ડી. જોરમોલ૧/૧૧/ર૦૧૪ 
 તુલસા
 કેવડામોઈકેવડામોઈ
 મેઢપુર
 પાણીઆંબા
 આશાપુર
 રણાઈચી
૧૩નિભોરાનિભોરાનિભોરાખાલી જગ્‍યા  શ્રી સંતોષકુમાર એફ.ગામીત
 હોળ૧૭/ર૦૧૬ 
 ભમશાળ  
૧૪કુકરમુંડાકુકરમુંડાકુકરમુંડાખાલી જગ્‍યા  શ્રી એ.પી.જગતાપ બદલી થતા ખાલી
 પાટી 
૧૫ગોરાસાગોરાસાગોરાસાખાલી જગ્‍યા  શ્રી વિષ્‍ુલભાઈ આર.વાવડીયા બદલી થતા ખાલી
 કેળણી
 કોન્‍ડેજ
 ઉટાવદ
૧૬ઈટવાઈઈટવાઈઇટવાઇ મીનાબેન અમરસિંગ વસાવા૧/૧૦/ર૦૧પ 
 ડાબરી આંબા
 ઉમજા
 પાટીપાડા
 પરોડ
૧૭લીરી  શ્રી જી.બી.ચૌધરી   
૧૮લીરી  શ્રી એ.આર.વસાવા/૯/ર૦૧૬ 

Last Update : 7/4/2017

Users : 420807