પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ વિકાસ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્લા પંચાયત કચેરી, તાપી-વ્યારા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રીમતી એન. પી. પાટડીયા
ફોન નં-
ફેક્સ નંબર -

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રીમતી એન. પી. પાટડીયા નાયબ જિલ્લા વિકાસ--૭૫૬૭૦૧૮૧૦૨-