×

તાપી વિષે

ઇસ ૨૦૦૭ દરમ્યાન સુરત જિલ્લાના અમૂક તાલુકા છુટા પાડી તાપી જિલ્લાની રચના થઇ છે. તાપી જિલ્લાનું મુખ્યમથક વ્યારા છે. તાપી જિલ્લામાં વ્યારા, સોનગઢ, વાલોડ, ઉચ્છલ તેમ જ નિઝર તાલુકા આવેલ છે.

Read More
શ્રી ડી.ડી.કાપડીયા

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી

SideImg

તાજેતર ના સુધારાઓ push-play View All

  • Calender 01-Nov-2021
    પ્રાથમિક શાળામાં ખાદીનાં માસ્કનું વિતરણ
    Read More
  • Calender 01-Nov-2021
    રેસામાંથી આર્ટીકલ ગણપતિ
    Read More

જીલ્લો તાપી

૨૯૫૧.૧૦ચો.કિ.મી.
૭,૧૯,૬૩૪
૪૯.૨૦%
૨૯૧
૬,૫૦,૧૬૯

Locate on Map

Kukarmunda Nizar Uchchhal Songadh Vyara Valod

Hide Text